دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، تیر 1400، صفحه 1-236 

مقاله پژوهشی

تحلیل و بررسی ساز و کارهای طنزآفرین ادبی در روزنامۀ نسیم شمال

صفحه 1-17

4/jshd.2021.133084

آتوسا پدرام؛ وجیهه ترکمانی باراندوزی؛ فیروز فاضلی؛ نعیمه کیالاشکی