دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، دی 1400، صفحه 1-263