درباره نشریه

دو فصلنامه علمی - تخصصی شفای دل ، با استناد به مجوز شماره 80762 مورخ 1396/10/04 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به فعالیت ، اخذ و انتشار دستاوردهای علمی نویسندگان نمود و مورخ 1400/06/22 با مجوز رسمی از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فصل‌نامۀ مطالعات زبان فارسی تغییر نام و تغییر وضعیت داد  . همچنین با استناد به مجوز شماره 1402/154206 مورخ 1402/04/19 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به مرتبۀ بین المللی ارتقا یافت و نیز از شمارۀ 13 با استناد به مجوز شماره 80762 مورخ 1402/4/26 آن مرکز محترم به صورت الکترونیکی (فارسی- انگلیسی) منتشر خواهد شد.

در حال حاضر حوزۀ فعالیت این نشریه تمامی محورهای مورد بحث در حوزۀ زبان‌ فارسی می باشد .

این نشریه در موضوعات زیر و شاخه‌های وابسته به آن مقاله می‌پذیرد: 

 • تحلیل و تفسیر متون ادب فارسی
 • تحقیقات مرتبط با حوزه‌های تحلیل گفتمان، سبک‌شناسی متون و نیز شعرشناسی شناختی
 • ترجمه و زبان شناسی
 • روایت شناسی
 • زبان شناسی تاریخی و تصحیح متون
 • سبک شناسی مدرن
 • مطالعات زبان­شناختی متون فارسی در حوزه ­های آوایی، صرفی و معنایی زبان فارسی
 • مطالعات عروض و وزن شعر از دیدگاه واج شناسی
 • مطالعات گویش­ شناسی در متون ادب فارسی از منظر درزمانی و هم­زمانی
 • مطالعات گویشی در متون زبانی
 • نشانه شناسی متون ادبی
 • نقد زبان شناختی متون ادبی
 • واژه ­سازی در متون ادبیات داستانی و نیز کتاب­های آموزشی زبان فارسی
 • ویژگی ها و دگرگونی های آوایی و دستور زبانی زبان فارسی از دوران باستان تا کنون