نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیّات فارسی، گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران(نویسنده مسئول).

4/jshd.2021.261492.1056

چکیده

امروزه فمینیسم و نگرش نسبت به زن از موضوعات مهمّ پژوهش در مطالعات جامعه‌شناسی و حوزه‌های مختلف فرهنگی است و این مسئله طیّ چند دهۀ اخیر در حوزۀ ادبیّات داستانی به­خصوص در آثار نویسندگانِ زن موضوع اصلی تلقّی می‌شود. زویا پیرزاد از جمله نویسندگان موفّق در عرصۀ ادبیّات داستانی، زن را محور اصلی دو رمان خود قرار داده است و توانسته دنیای زنانه را با تفکّر، اندیشه و قلمی زنانه به نگارش در‌آورد و ابعاد مختلف هویّت زنانه را بازنمایی کند.
هدف اصلی این پژوهش بررسی فلسفۀ وجودی زن و ابعاد مختلف هویّت زنانه در دو رمان «عادت می‌کنیم» و «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» پیرزاد است. نگارنده به روش کتابخانه‌ای و با مطالعه در علوم جامعه‌شناسی و بین رشته‌ای، زن و هویّت زن را در دو رمان ذکر شده تحلیل و بررسی کرده است. نتیجۀ بررسی‌ها نشان می‌دهد پیرزاد در دو رمان خود شخصیّت وجودی زن را بر اساس ابعاد مختلفی از هویّت زنانه به تصویر کشیده است. زنان این دو رمان نمونه‌هایی از زنان در بستر جامعه می‌باشند که در پی شناخت هویّت خود و ابعاد مختلف هویّت زنانه هستند و تلاش می‌کنند تا با هویّت‌یابی به تحوّل و رشد در ابعاد وجودی خود دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Women’s Identity in Two Novels of Zoya Pirzad

نویسندگان [English]

  • solmaz pourtaghi.miandoab 1
  • Tooraj Aghdaei 2
1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد
2 Associate Professor in Persian Language and Literature, Persian Language and Literature Department, Faculty of Persian Language and Literature, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Nowadays feminism and views on women are key issues regarding social sciences as well as other various cultural subjects. This matter is considered prominent in literary fiction, especially in female writers’ works. Zoya Pirzad is one of the most successful figures in literary fiction. She has contemplated women as a key axiom in her two novels and has written about women’s world with feminine thoughts, ideologies and styles to represent different features of womanhood. The main goal in this article is to study women’s identity and feminine features in Pirzad’s novels of “We Will Get Used to It” and “Things We Left Unsaid”. The writer has investigated woman and her identity in the aforementioned novels through library research and investigating sociology and other interdisciplinary sciences. The results show that Pirzad has illustrated women’s identity based on various dimensions of feminine features in her two novels. Women of these two novels are examples of regular women in the community that are to find their own identities and their different feminine features in order to improve and transform their characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Woman
  • Zoya Pirzad
  • Novel
  • We will Get Used to It
  • Things We Left Unsaid

کتابشناسی

1- اسحاقیان،جواد، (1394)، بوطیقای نو و خوانش فمینیستی، تهران: نقد افکار.
2- بهنویی، عباس؛ ابراهیمی، قربانعلی، (1387)، «بررسی جامعه‌شناختی گونه‌های هویّت در بین جوانان شهر بابلسر»، فصل‌نامۀ مطالعات ملّی، سال نهم، شمارۀ 1 – پیاپی 33 بهار، صص127-151.
3- پیرزاد، زویا، (1381)، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، چاپ چهارم، تهران: مرکز.
4- ...............................، ( 1383)، عادت می‌کنیم، چاپ ششم، تهران: مرکز.
5- خانجانی، علی‌اکبر، (1379)، فلسفۀ وجودی زن «زن‌شناسی»، تهران: هرمس.
6- دلریش، بشری، (1374)، زن در دورۀ قاجار، تهران: زوّار.
7- روزالیند، مایلز، (1380)، زنان و رمان، ترجمۀ علی آذرنگ، تهران: روشنگران.
8- مورن، ادگار، (1384)، هویّت انسانی، ترجمۀ امیر نیک پی و فائزه محمدی، تهران: قصیده سرا.