راهنمای نویسندگان

نویسندگان گرامی خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، موارد زیر را به دقت مطالعه نموده و بعد از دریافت قالب آمادۀ مقاله (بند ج) مقالۀ خود را تنظیم و ارسال نمایید. 

 

الف - نحوۀ ثبت نام و ورود به سامانۀ مطالعات زبان فارسی

 ب- شیوه نامۀ نگارش مقاله

ج- قالب آمادۀ مقاله 

د- قالب چکیدۀ مبسوط

هـ-  توجه :  از ارسال چکیدۀ مبسوط انگلیسی به نشریه خودداری شود. چکیده مقالات پذیرفته شده پس از اتمام ویراستاری توسط مترجم نشریه، ترجمه خواهد شد.

و-   پس از ارسال مقاله، تعهدنامۀ اصالت متن توسط نویسندگان امضاء شده و به همراه کپی کارت ملی نویسندۀ مسئول به نشانی دفتر نشریه ارسال گردد

ز-   فرم تعارض منافع(فایل word)/ (فایل PDF) توسط نویسندۀ مسئول تکمیل شده و همراه ارسال فایل ها با نام فرم تعارض منافع بارگذاری گردد. 

ح- در صورتی که مقاله استخراجی حامی مالی یا تأمین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع می باشد.

ط-  چاپ مقاله در این مجله هزینه‌ دارد.  با انتخاب گزینۀ هزینه، جدول هزینه ها قابل مشاهده است.

 نمودار گردشی فصل‌نامه بین‌المللی مطالعات زبان فارسی