فراخوان دریافت مقاله

فراخوان دریافت مقاله

فصل‌نامه علمی - تخصصی مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق) از مقالات ارزشمند نویسندگان محترم در حوزه زبان و ادبیات فارسی استقبال می کند . خواهشمند است پس از مطالعۀ راهنمای نگارش ، مقالات خود را از طریق تارنما بارگذاری کنید .