فرایند پذیرش مقالات

مقاله های ارسالی پس از دریافت نتیجه مشابهت یاب توسط دو سامانه سمیم نور و همتاجو، توسط سردبیر و دبیران تخصصی فصل‌نامۀ بین المللی مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق) بررسی شده و در صورت تأیید اولیه ، برای دو داور (به صورت دوسو ناشناس) ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران و تأیید هیأت تحریریه در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت .

نمودار گردشی فصل‌نامه بین‌المللی مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق)