خوانش پسااستعماری خسی در میقات با تکیه بر نظرات فرانتس فانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسندۀ مسئول).

4/jshd.2021.133096

چکیده

ادبیّات معاصر عرصۀ بازتاب جریان‌های فکری موجود در جامعه به شمار می‌آید. با وجود تنوّع شاخه‌های ادبیّات معاصر در جهان و تأثیر و تأثّر آن بر یکدیگر نمی‌توان حضور جریان‌های بومی را در کشورهای شرقی و تحت استعمار نادیده گرفت؛ جوامعی که به نوعی دوران استعمار را از سر گذرانده‌اند و در مرحلۀ پسااستعماری می‌باشند. در پژوهش پیش رو دیدگاه منتقدانۀ پسااستعماری جلال آل احمد - که شامل مجموعه نظریات واکنش به میراث فرهنگی استعمار است- از کتاب «خسی در میقات»، با تکیه به نظریات فرانتس فانون بررسی می‌گردد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی فراهم آمده است. پس از بررسی و انطباق نظریات این دو نویسندة منتقد می‌توان گفت جلال آل احمد و فرانتس فانون در یک تفکّر مشترک و هم‌راستا، مطالعات پسا‌استعماری خود را محدود به غرب نمی‌کنند، بلکه نقد تصویر خود در نزد خود نیز بخشی از مطالعات پسااستعماری آنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Post-Colonialism in Khasi Dar Mighat Based on Frantz Fanon’s Theories

نویسندگان [English]

  • Zahra Hasani 1
  • Iraj Mehraki 2
1 PhD student in Persian Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Associate Professor in Persian Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Contemporary literature is considered as the reflection of intellectual trends in the society. Although numerous types of contemporary literature exist all around the world and they all influence one another, the role of native trends in Eastern colonized countries should not be neglected; societies that have elapsed colonization era and have entered post-colonialism stages. The present article intends to study Jalal Al-e-Ahmad’s critical post-colonialism perspectives- including a collection of theories regarding cultural heritage of colonialism- in his book, “Khasi Dar Mighat” based on Frantz Fanon’s theories. This study has been done with a descriptive-analytical methodology. After analyzing theories by these two critics and writers, it could be said that Jalal Al-e-Ahmad and Frantz Fanon both have common thoughts in that they do not limit their post-colonialism studies only to the west, but they believe one’s criticism of their own image should also be considered as a part of their studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post Colonialism Studies
  • “Khasi Dar Mighat” by Jalal Al-e-Ahmad
  • Critical Literature
  • Frantz Fanon

کتابشناسی

1- آل احمد، جلال، (1380)، خسی در میقات، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجید.
2- ...............................، (1384)، غربزدگی، چاپ دوّم، تهران: جامه دران.
3- ...............................، (1372)، در خدمت و خیانت روشنفکران، چاپ دوّم، تهران: فردوس.
4-پیروزفر، غلام‌رضا، (1372)، کاوش در آثار، افکار و سبک نوشتار جلال آل احمد، چاپ اوّل، تهران: انتشارات حوزه هنر.
5-حیدری، الهه؛ حیدری، فاطمه؛ نجفی، روح الله، (1397)، «خوانش پسا استعمارگری از رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد»، مجلۀ مطالعات ادبی متن پژوهی، سال 9، ش 6، صص2-3.
6-خلیلی، رضا، (1383)، «غربزدگی و هویت جلال آل احمد و پاسخ به پرسش عقب ماندگی»، مجلّه مقالات ملّی، سال6، ش20، صص55-86.
7-ساداتی نژاد، سید مهدی، (1388)، «واکنش جریان روشنفکری ایران در برابر لیبرالیسم از دهۀ چهل تا انقلاب اسلامی با تاکید بر آل احمد ،بازرگان و شریعتی»،مجلّه مطالعاتی انقلاب اسلامی ، سال2 ، ش17، صص119-148.
8-شیرزادی، رضا، (1388)، «مطالعات پسا استعماری، نقد و ارزیابی دیدگاه­های فرانتس فانون، ادوارد سعید و هومی بابا»،نشریه مطالعات سیاسی، سال2، ش5، صص2-3.
9-علیزاده، عزیزالله، (1376)، بینش جلال آل احمد، چاپ اوّل، تهران: فردوس.
10-فانون، فرانتس، (1351)، انقلاب آفریقا، ترجمۀ محمد کاردان، چاپ سوّم، تهران: خوارزمی.
11- قاسم زاده، سید علی، (1392)، «نقد پسا استعماری داستان بلند سرگذشت کندوها نوشته آل احمد»، فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش نامه، سال14، ش27، صص47-48.
12-میرزایی، حسین، (1394)، جلال اهل قلم، چاپ اوّل، تهران: سروش.