اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

  • اصول اخلاقی نویسندگان

1-    جهت حفظ اخلاق علمی نشریه تا مشخص شدن پاسخ هیأت تحریریه ، مقالۀ ارسالی نباید همزمان برای چاپ یا داوری در مجله های دیگر، سمینارها، مجامع علمی و کنفرانس های داخلی یا برون مرزی ارائه یا چاپ شود .

2-   نشریه در هر شماره، تنها یک مقاله از نویسنده / نویسندگان را مورد بررسی و داوری قرار می دهد و تا نهایی شدن وضعیت مقالۀ ارسالی ، مقالۀ جدیدی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .

3-  مقاله های مستخرج از پایان نامه ها باید همراه نام استاد راهنما باشد .

4-   نویسندۀ مسئول به طور دقیق مشخص شود .

5-    تنها نویسندۀ مسئول مجاز به ارتباط با دفتر نشریه می باشد .

  • اصول اخلاقی نشریه

1-    حفظ نشریه و ارتقای کیفیت آن هدف اصلی سردبیر و اعضای هیأت تحریریه است .

2-   داور هر مقاله با توجه به تخصص آن ها توسط سردبیر انتخاب می شود.

3-  انجام ارزیابی مقاله ها بدون آگاهی از نام نویسنده / نویسندگان نزد داور / داوران و محرمانه بودن نام داور / داوران نزد نویسنده / نویسندگان از مهم ترین ارزش های اخلاقی نشریه است .

4-   بررسی و تعیین تکلیف مقاله های ارسالی در سریع ترین زمان .