بانک ها و نمایه نامه ها

فصل‌نامه مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق) در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود. با کلیک بر روی هر پایگاه به صفحه مطالعات زبان فارسی در پایگاه مورد نظر منتقل می‌شوید.