دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، تیر 1402، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

تحلیل طرح‌واره‌های حجمی در سروده‌های نیما یوشیج

صفحه 2-19

10.22034/jmzf.2024.406042.1152

معصومه روحانی فرد؛ فاطمه عباسی صاحبی؛ ربابه عباسی صاحبی