پژوهشی تطبیقی در مبانی نظری ادبیات کودک و نوجوان (با تکیه بر سه کتاب دانشگاهی فارسی و عربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول).

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/jmzf.2024.427873.1169

چکیده

پرداختن به مبانی نظری ادبیات کودک و نوجوان دستاورد جامعۀ مدرن است. کتاب‌های مختلفی در حوزۀ مبانی نظری ادبیات کودکان نوشته‌شده است که برخی از این آثار قابلیت تدریس در دانشگاه را داشته‌اند. در این پژوهش به بررسی تطبیقی سه کتاب در مبانی نظری ادبیات کودک و نوجوان ـ که به زبان‌های فارسی و عربی نوشته شده ـ پرداخته و نقاط قوت و ضعف این آثار دانشگاهی را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم. این آثار به محققان ادبیات کودک و نوجوان، ثریا قزل ایاغ، علی‌اکبر شعاری نژاد و انور عبدالحمید الموسی تعلق دارد. مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و بررسی‌های تطبیقی ذیل آن صورت گرفته است. یافته‌های نشان می‌دهد «تعاریف»، «چیستی» و «تاریخچه» ادبیات کودک و نوجوان و مبحث «ترویج خواندن» به سبب تکیه هر سه منبع به تئوری‌های غربی مشابه یکدیگرند. تکامل دانشگاهی تعاریف نظری ادبیات کودک و نوجوان در کتاب‌های فارسی و عربی تحت جریان تأثیر و تأثر شکل پذیرفته‌ است. با اینکه از‌نظر تقومی، انور عبدالحمید الموسی و ثریا قزل ایاغ در یک بازۀ زمانی، کتاب خود را به چاپ رسانده‌اند. کتاب الموسی نسبت به قزل ایاغ و شعاری نژاد، تنوع موضوعی بیشتر و مبانی نظری کامل‌تری دارد. به‌علاوه مراجع و منابع به‌کاررفته در کتاب الموسی نشان می‌دهد که نویسنده در تبیین برخی مبانی نظری تحت تأثیر مستقیم مبانی علمی غربی قرار گرفته است. در هر سه اثر، تاریخ ادبیات کودکان تحت تأثیر جریان تأثری ادبیات جهانی نوشته شده است؛ اما در تبیین چیستی‌ها و ترویج خواندن نگاه‌های ملی بر آثار غلبه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative research on the theoretical foundations of childrens and adolescents literature (based on three Persian and Arabic academic books)

نویسندگان [English]

 • Ahmad khatami 1
 • Maryam jalali 2
 • Yara Hasan 3
1 Professor of the Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (corresponding author).
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 PhD student of Persian language and literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction

The emergence of comparative literature of children and adolescents in the sequence of time is a clear proof of the effectiveness of specialization over time. Arab countries, like Iran, have paid attention to childrens and adolescents literature, and its theoretical foundations are taught in some university courses. In this way, comparative studies help any kind of scientific synergy. The works selected for research belong to the researchers of childrens and adolescents literature: Soraya Ghezel Ayagh, Aliakbar Shoarinezhad and Anvar Abdolhamid Almousa. The lack of research resources in this field has been the first motivation to deal with the present comparative research. Analytical review of the theoretical sources of childrens and adolescents literature in a comparative way makes the path of this field and the modern trend smoother for further academic research.
 

Research Methodology

The article has been done in a descriptive and analytical way and the following comparative studies have been done.
 

Discuss

In this research, three books have been selected for comparative analysis as follows:
Literature for children and teenagers and promotion of reading (2012), which is the result of thirty years of personal experience of Soraya Qezel Ayagh in the field of children's literature. As a teacher, with more than 25 years of teaching in the fields of librarianship, education and art, and four years of continuous experimental work with teenagers, the author has looked at children's literature. This book consists of three parts and fifteen chapters, and the whole of the author's writing is based on national and western theories. The second book of children's literature (1975) is written by Ali Akbar Shoarinezhad. It has a preface and ten chapters. Practical topics combined with theoretical topics are included in this book. The third book of Adab al-ataf Fan Al-Mustghbal written by Anvar Abdol Hamid AlMousa has an introduction, a preface and five chapters. This book was published in 2010. In this research, similar and different parts of the works have been extracted and compared.
 

conclusion

Various books have been authored and translated in the field of theoretical foundations of childrens literature in Iran and the world. New critical works in the field of childrens and teenagers literature, especially theoretical and historical works, have logically shown that research in the field of childrens and teenagers literature cannot be considered easier than other fields. According to the research questions, the findings show that the common topics in the books were focused on the history of childrens literature, defining childrens literature, what is childrens literature and promoting reading. Some topics such as story-telling methods, philosophy for children and reading aloud for children are among the topics that only Shoarinezhad has paid attention to them. In addition, practical exercises are seen in the book of Al-Moosa and Shoarinezhad, and such a point is not evident in the book of Ghezel Ayagh. The book "Adab Alatfal Fan Al-Mustghbal" written by Abdol Hamid Al-Moussa has a variety of topics compared to the other two books, and the references are completely scientific based on new topics. It is natural that the book of Abdol Hamid Al-Mousa and Ghezel Ayagh covers various theoretical topics because it is close to the last decade. In all three works, the history of children's literature is written under the influence of world literature; But in explaining things and promoting reading, national views prevail over the works.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children's literature
 • adaptation
 • Al Mousa
 • Shoarynezhad
 • Ghezel ayagh
 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  • قزل ایاغ، ثریا (1391)، ادبیات کودکان و نوجوانان وترویج خواندن (مواد وخدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان)، تهران: سمت.
  • اُسالیوان، ایمر (1398ادبیات تطبیقی کودکان، مترجم مریم جلالی و محبوبه فرهنگی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
  • شرایحه، هیفا (1983)، ادب الاطفال ومکتباتهم، الاردن، عمان.
  • شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1387)، ادبیات کودک و نوجوانان، تهران: اطلاعات.
  • طعیمه، رشدی احمد (1998)، ادب الاطفال فی المرحله الابتدائیه، بیروت: دار‌الفکر العربی.
  • کوگان، تگر دبورا (2002)،درآمدی بر ادبیات کودک از رمانتیسیسم تا پست مدرنیسم، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان.
  • مکی، احمد (1987)، الادب المقارن اصوله وتطوره ومناهجه، قاهره: دار المعارف.
  • مکی، عباس (1991)، المجال النفسی اجتماعی العربی سلسله دراسات المجال العربی، بیروت: معهد الانماء العربی.
  • الموسی، انور عبد الحمید (2010)، ادب الاطفال فن المستقبل، بیروت: دار النهضه العربیه.
  • نیکولایوا، ماریا (1399)، تاریخ ادبیات کودکان در غرب، مترجم مریم جلالی. تهران: آرون.

  مقاله‌ها

  • حنون، عبد المجید (2003)، «ادب الاطفال والادب المقارن»، مجلّة اللّغة العربیة، 5 (2)، صص 45 –
  • رضایی، فاطمه زهرا و علی حسینی خواه و دیگران (1401)، «مطالعۀ تطبیقی برنامۀ درسی هنر اوان کودکی در استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزلند و ایران»، فصلنامۀ ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی، دورۀ 5، شمارۀ 4، صص 209-212.
  • سیدی، سید حسین (1396). «تحلیل تاریخ ادبیات نگاری»، نشریۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شمارۀ 14، صص 103-114.
  • صغیر، علیرضا و فیروزی مقدم، محمود و جلالی، مریم؛ علوی‌مقدم، مهیار (1401)، «نظریۀ مخاطب‌محوری رویکردی در نقد ادبی»، نشریۀ مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق)، ش 11، صص 71-88.
  • کانجو، خلیل احمد (1401)، «بررسی تطبیقی توسعۀ آموزش عالی در افغانستان، ایران و ترکیه»، فصلنامۀ ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی،دورۀ 5، شمارۀ 4، صص 164-182.

  لاتین

  1. Anfara, V. A. Mertz, N. T. (2015). Theoretical frameworks in qualitative research (2nd ed). Thousand Oaks, CA: 
  2. Glesne, C. (2011). Becoming qualitative researchers: An introduction. Boston, MA: Pearson.
  3. Jaccard, J& Jacoby, J. (2010). Theory Construction and Model-Building Skills: A Practical Guide for Social Scientists. New York: Guilford Publications.
  4. James, H. F. (1981). "Internationalism" and the Children's Literature Community in the United States: A Second Look. The University of Chicago Press 54-67. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/4307301.