واکاوی ویژگی‌های زبانی منظومه‌های علی‌نامة ربیع و خاوران‌نامة ابن حسام خوسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، ایران.

4 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

10.22034/jmzf.2024.413937.1159

چکیده

منظومة علی‌نامه، نخستین منظومة حماسی شیعه ـ که در سال‌های اخیر کشف و معرفی‌شده است ـ دریچه‌های تازه‌ای را در پژوهش‌های ادبی حوزة حماسۀ دینی بر روی پژوهشگران گشود. خاوران‌نامه نیز یکی دیگر از آثار مهم حماسة دینی در ادبیات فارسی است. در این پژوهش، سعی‌شده است این دو اثر منظوم ازلحاظ زبانی بررسی و مقایسة تطبیقی شوند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و به شیوة کتابخانه‌ای است. محدوده و جامعۀ مورد مطالعه، علی‌نامة ربیع به تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی و خاوران‌نامة ابن حسام خوسفی است که به دلیل چاپ نشدن منظومۀ کامل آن، از تازیان‌نامه (خلاصۀ خاوران‌نامه) به تصحیح حمیدالله مرادی استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که هر دو منظومه در سطح زبانی، در زمینۀ انتخاب واژه‌ها اشکالات مختصری دارند؛ ولی تنوع زبانی و ترکیب‌سازی در خاوران‌نامه بیشتر بود. بسامد زیاد کلمات عربی، ترکیب‌سازی، عبارات تکراری نیز از ویژگی‌های مشترک دو منظومه بود. در سطح آوایی هم، در هر دو منظومه ایرادات مختصری در زمینة قافیه و وزن دیده شد. ویژگی‌های سبک خراسانی هم در علی‌نامه بیشتر از خاوران‌نامه بود. در سطح نحوی هم هر دو منظومه، هنجار‌گریزی‌های مختصری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the linguistic characteristics of Alinameh Rabi and Khavarannameh of Ebn Hosam Khosfi

نویسندگان [English]

 • Zhale sadat Gheibi 1
 • Seyyed Mahmoud Reza Gheibi 2
 • Hosein Hajizadeh 3
 • Zilla Serati 4
1 Ph.D. student of Persian language and literature, Shabestar branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran.
2 Department of Persian language and literature, faculty of human sciences, Islamic azad university, Marand, Iran
3 Department of Persian language and literature, faculty of human sciences, Islamic azad university, Shabestar, Iran
4 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shabester Branch, Islamic Azad University, Shabester, Iran.
چکیده [English]

 

Introduction

"Alinameh" is an epic-historical poem which is undoubtedly the most valuable epic-historical poem in the Persian language after Ferdowsi's epic. This epic, in addition to its literary and artistic values, has unique historical and religious value, And it can be said that it is the only surviving Shie epic from previous centuries. Khavarannameh is also a literary work that was written in 830AH and its author was Ebn Hosam Khosfi from Ghahestan, Khorasan. And he has composed his poem in Bahre Motaghareb and with the weight of Shahnameh. The subject of Khavarannameh is the wars of Ali Ebn Abi Taleb (a.s.) in the land of Khavaran with Malek Ashtar and Ghobad, the king of the East and TahmasabShah. According to Ebn Hosam, this poem was compiled from an Arabic book- this poem is also called Taziannameh. Considering that these two works were written in two different times and with separate motivations, and considering the literary and artistic value of both works, the comparative study of these two epic-religious systems from different perspectives can be important. In this research, the linguistic level of two systems has been studied.
 

Research Methodology

The research method in this study is descriptive-analytical and library-style. The studied community is Alinameh Rabi edited by Reza Bayat and Abolfazl Gholami and Khavarannameh by Ebn Hossam Khosfi, which, due to the lack of publication of its complete poem, was used from Taziannameh (summary of Khavarannameh) edited by Hamidollah Moradi.
 

Discuss

These two systems will be examined at three levels: linguistic, phonetic and syntactic (grammatical). In the examination of the language features - this level, which itself includes three parts, word, phonetic and syntactic - has examined the simplicity, root, type, subject and various combinations of words in Alinameh and Khavarannameh, and examples have been mentioned for each of them. In examining the phonetic features among the large number of verses of two epopees, sometimes we come across a few verses that have flaws in terms of rhyme. To correct the rhythm of the verses, sometimes it is necessary to change the pronunciation of the words, read an extra letter or reduce the letters. Examples of these cases are mentioned in this section; and in examining the structural features to such things as saturated letter, prayer letter; The method of counting numbers has been discussed.
 

Conclusion

The results of this study showed that both systems have slight problems at the linguistic level in terms of choosing words; But linguistic variety and composition were more in Khavarannameh. The high frequency of Arabic words, compounding, and repeated phrases were common features of the two opopees. At the phonetic level, in both opopees, there were slight defects in terms of rhyme and weight. The features of Khorasani style were more in Alinameh than in Khavarannameh. At the syntactic level, both systems had slight deviations from norms.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious epic
 • linguistic characteristics
 • Alinameh
 • Khavarannameh
 • Rabi
 • Ibn Hossam Khosfi
 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  • احمدی، بابک (1384)، ساختار و تأویل متن، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز.
  • ربیع (1389)، علی‌نامه، تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی، تهران: میراث مکتوب.
  • شمیسا، سیروس (1385)، آشنایی با عروض و قافیه، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات فردوس.
  • ............ ، ............... (1376)، بیان و معانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوس.
  • صفوی، کوروش (1375)، از زبان‌شناسی به ادبیات، جلد اول (نظم)، تهران: انتشارات سورة مهر.

  مقاله‌ها

  1. احمدی بیرجندی، احمد (1388)، «دیدگاه‌های اخلاقی و اجتماعی محمد بن حسام خوسفی در منظومة خاوران‌نامه»، نامۀ پژوهش، شمارۀ 15، صص 33-46.
  2. بیرامی، زهرا و حجت، محمد و حاجی‌زاده، مجید (1401)، «بررسی سبک‌شناسی منظومة حماسی - دینی علی‌نامة ربیع»، سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، دورۀ 15، شمارۀ 72، صص 77-99.
  3. جعفریان، رسول و گلریز، علی (1393)، «گفتمان شیعی در منظومۀ علی‌نامه، مطالعات تاریخ فرهنگشی»، پژوهش‌نامۀ انجمن ایرانی تاریخ، سال 6، شمارۀ 21، صص 71-95.
  4. جنگی، جواد (1392)، شرح و تفسیر علی‌نامه، پایان‌نامۀ دکتری، دانشگاه اورمیه.
  5. حیدری، حسن و فرمهینی فراهانی، الهام (1391)، «مطالعۀ تطبیقی علی‌نامه و شاهنامه»، فصلنامۀّ متن پژوهی ادبی، شمارۀ 51، صص 164-182.
  6. خیام‌پور، عبدالرسول (1334)، «چند کتاب خطّی مهمّ فارسی در قونیه»، مجلّه دانشکده ادبیّات فارسی تبریز، سال هفتم، شمارۀ دوم، آبان، صص 120-141.
  7. شفق، اسماعیل، انصاری، نیلوفر (1394)، «تصویر شجاعت حضرت علی (ع) در دو منظومۀ علی‌نامه و خاوران‌نامه»، اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی.
  8. شفق، اسماعیل، انصاری، نیلوفر (1394)، «تبیین حلم حضرت علی (ع) در دو منظومۀ علی‌نامه و خاوران‌نامه»،  اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی.
  9. شفیعی کدکنی، محمّدرضا (1379) «حماسه‌ای شیعی از قرن پنجم»، مجلة دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی مشهد، سال سی و سوم، شمارۀ 3 و 4، پاییز و زمستان، صص 425-494.
  10. شهیدی جاجرم، علی‌اکبر (1394)، «تحلیل سبکی منظومه حماسی مذهبی علی‌نامه با رویکرد ساختگرا»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، به راهنمایی عبدالله حسن‌زاده.
  11. عطا شیبانی، فریبا (1392)، «تصویر آفرینی بلاغی در خاوران‌نامه ابن حسام خوسفی»، فصلنامۀ تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، سال ششم، شمارۀ دوم، شمارۀ 20، صص 285-302.
  12. فرمهینی  فراهانی، الهام (1389)، «ابعاد ادبی و تاریخی منظومۀ علی‌نامه»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، به راهنمایی جلیل مشیدی.
  13. مرادی، حمیدالله (1382)، «تازیان‌نامه (خلاصۀ خاوران‌نامه)»، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.