بررسی روان‌کاوانۀ داستان فرود سیاوش از دیدگاه نظریۀ یونگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران (نویسندۀ مسئول).

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین ، ایران.

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jmzf.2024.411579.1157

چکیده

نقد روان‌کاوانه یکی از روش‌‌های مهم و کارآمد برای درک و تحلیل لایه‌‌های پنهان متون ادبی و هنری است که برای رسیدن به مفاهیم عمیق‌‌تر و تحلیل ذهن‌‌ها کاربرد دارد. این نوع نقد با تکیه و تأکید بر اصول و قوانین روان‌کاوی، ساحت گسترده‌‌ای از امیال، آرزوها، کنش‌‌ها و ناکامی‌‌های جاری در زندگی بشری را نشان می‌‌دهد. در این پژوهش می‌خواهیم، داستان فرود سیاوش را بر مبنای این نظریه بسنجیم. در این راستا، کهن الگوهای آنیما، آنیموس، سایه، نقاب، فرایند فردانیت و همچنین برای رسیدن به نتیجۀ مطلوبتر، نمادها نیز از این دیدگاه تفسیر و تبیین شده‌اند. روش این پژوهش تحلیلی ـ توصیفی و بر مبنای نقد کهنالگویی یونگ است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که کهنالگوهای پیر فرزانه، مادر فرزانه، سایه، نقاب و آنیما در این داستانها کاربرد دارد و کهنالگوی سایه بسامد زیادی دارد؛ همچنین کهنالگوهای به‌کار‌رفته در داستان، بیانگر تلاش قهرمان در طی کردن مسیر فردانیت است. تلاشی که به هدف نمی‌رسد و قهرمان داستان در طی کردن این مسیر ناکام می ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

,Psychoanalytic analysis of the story of Siavashs Froud from the perspective of Jung's theory

نویسندگان [English]

 • yadollah taleshi 1
 • majid hosseini 2
 • MOOSA GHOLIZADE 3
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran (corresponding author).
2 PhD student of Persian language and literature, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.
3 PhD student of Persian language and literature, Yadgar Imam branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 

Introduction

Psychoanalytic criticism is one of the important and efficient methods in understanding and analyzing the hidden layers of literary and artistic texts, which is used to reach deeper concepts and analyze minds. Based on the principles and laws of psychoanalysis, this type of criticism shows a wide field of current desires, wishes, actions and failures in human life. Characterizing in a symbolic way and presenting a symbolic model of a human being with all the moods, feelings and desires and customary and moral prohibitions that can surround him. Also, the expression of the human type, as a transcendent being, and on the other hand, the capacities in the characters and the symbolic structure of the text, make Jung's archetypal psychoanalytical critique suitable for this text.
 The detailed and comprehensive processing of Froud's character and the complete description of the actions of characters such as Tos, Giv, Bijan, Takhar, Jarira and Bahram based on their behavior, speech and detailed description of events and situation pave the way for Jung's archetypal psychoanalytic critique to offer a new reading of the text.
 

Research Methodology

In this research, Froud's story was evaluated based on Jung's psychoanalytical theory, and all types of archetypes were criticized based on the quality of occurrence and the process of individuality, and were evaluated with the analytical-descriptive method that is the basis of this theory.
 

Discuss

In the section of archetypes, the archetype of the hero, according to Froud's characteristics and actions, he is the archetype of the hero who seeks the comprehensiveness of his archetype. At the beginning of his future, he is an inexperienced hero and has not yet faced the different aspects of his personality; But little by little, it approaches increasing self-awareness. Where it settles on top of the mountain and this stable represents the hero's growing self-awareness; Also, Jarireh, Froud's mother is the archetype of wise mother, with whose advice Froud gets out of the confusion in the confrontation with the Iranian army, who plays the role of his unconscious wise mother who tries to set goals for the hero and guide him to the main path of independence. Bahram, the archetype of wise oldman, is the patron of Froud during the story. Takhar is the archetype of the mask, everything is accompanied by Jarira as Froud's consultant But it also has bad intentions; He does not fully introduce Bahram and even encourages Froud to kill Rioniz with wrong guidance. Regarding the archetype of the shadow, we can mention Tos Rionis, Lego, Zersp, Bijan, that the main hero, Froud, after facing these shadows, is suspended and actually enters his unconscious.
 

Conclusion

The results of the research show that the archetypes of wise old man, wise mother, shadow, mask and anima are used in these stories and the archetype of shadow has a high frequency; Also, the archetypes used in the story represent the hero's effort to travel the path of tomorrow. An attempt that does not reach the goal and the hero of story fails to follow this path.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Criticism of Archetype
 • Jung
 • Archetype
 • Icon
 • Shadow
 • Ferdowsi's Shahnameh
 • Froud
 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  • ارشاد، محمد‌رضا (1382)، گسترة اسطوره (گفت‌وگوهای محمدرضا ارشاد با جمعی از صاحب‌نظران)، چاپ اول تهران: هرمس.
  • اسلامی ندوشن، محمدعلی (1391)، زندگی و مرگ پهلوانان. تهران: آثار.
  • دادگی، فرنبغ (۱۳۸۰)، بندهش، تهران: توس.
  • شایگان‌فر، حمیدرضا (۱۳۸۰)، تحلیل داستان جمشید و فریدون و ضحاک در شاهنامه، تهران: علم و فرهنگ.
  • شمیسا، سیروس (۱۳۸۲)، نقد ادبی، تهران: فردوس.
  • شوالیه، ژان و آلن گربران (1388)، فرهنگ نمادها، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، تهران: جیحون.
  • فردوسی، ابوالقاسم (١٣٧٥)، شاهنامه، جلد ٤، چاپ سوم، به تصحیح جلال خالقی مطلق، تهران: مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
  • کزازی، جلال‌الدین (۱۳۸۸)، نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (از آغاز تا پادشاهی منوچهر)، جلد 4، تهران: سمت.
  • کزازی، جلال‌الدین (۱۳۹۳)، نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (از آغاز تا پادشاهی منوچهر)، جلد ۱، تهران: سمت.
  • کمبل، ژوزف (۱۳۸۰)، اساطیر ایران و ادای دین، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
  • گورین، ویلفرد ال و همکاران (1373)، راهنمای رویکردهای نقد ادبی، ترجمۀ زهرا میهن‌خواه، تهران: اطلاعات.
  • الیاده، میرچا (1392)، رساله در تاریخ ادیان، ترجمۀ جلال ستاری، تهران: سروش.
  • یونگ، کارل گوستاو (1378)، انسان و سمبل‌هایش، ترجمۀ محمود سلطانیه، چاپ ششم، تهران: جامی.
  • Durán, Gloria.)1980. (The archetypes of Carlos Fuentes: from Witch to Androgyne. Archon Books.

   

  مقاله‌ها

  1. قلی‌زاده، خسرو؛ نوبخت فرد، سحر (1393)، «نقد و بررسی روند تکامل شخصیت داستان در هفت‌خان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ یونگ»، نشریۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، دورۀ 22، شمارۀ 77، صص 239-273.
  2. یاحقی، محمدجعفر؛ قائمی، فرزاد (1388)، «نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه»، نشریۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دورۀ جدید، شمارۀ 21 (پیاپی 18): 305- 274.