بررسی بن‌مایۀ ستایش ایزدان در کتیبه‌های پیش از اسلام (به زبان‌های فارسی باستان و فارسی میانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، تبریز، ایران.

10.22034/jmzf.2024.414572.1160

چکیده

کتیبه‌ها، به سنگ‌نوشته‌هایی گفته می‌شود که منابع بازمانده از زبان و خط ایران باستان است. از‌لحاظ خط و تنوع زبانی (پارسی باستان، عیلامی، بابلی) کتیبه‌های هخامنشی از برجسته‌ترین کتیبه‌های بر جای مانده است. نگارندگان کتیبه‌ها معمولاً واقعۀ تاریخی یا پیام پادشاه وقت را د
ر آن حک می‌کردند تا در برابر دید عموم مردم قرار بگیرد. شاخص‌ترین مشخصۀ کتیبه‌های مربوط به دورۀ هخامنشی و ساسانیان (فارسی میانه) ستایش اهورامزدا و یاری‌های او و ذکر سلطنت است. از‌آنجا‌که پژوهشگران زبان فارسی چندان به ستایش در کتیبه‌ها نپرداخته‌اند و جای خالی آن در پژوهش‌های زبان فارسی احساس می‌شود، ما در این جستار بر آن هستیم تا با مطالعۀ چندین کتیبه از دوره‌های یاد‌شده به بررسی ستایش اهورامزدا در آن‌ها بپردازیم. فرض ما بر این است که بنا بر کتیبه‌های متعدد از دورۀ هخامنشی، بسامد ستایش در این کتیبه‌ها بیشتر از سایر کتیبه‌ها است. روش تحقیق ما در این پژوهش به‌صورت تحلیلی ـ توصیفی و کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the theme of praise of gods in pre-Islamic inscriptions (in Old Persian and Middle Persian)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shahabazi 1
 • ebrahim eghbaly 2
1 PhD student of Persian language and literature, Tabriz University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Tabriz, Iran (corresponding author)
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Tabriz University, Faculty of Literature and Foreign Languages, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

1. Introduction
 Inscriptions are written and carved documents on the bodies of stones and on the doors of buildings that testify to the longevity of ancient Iran and the extent and justice of its kings.The first inscriptions remain from the Achaemenid period, which are written in ancient Persian, Elamite and Babylonian languages and in cuneiform script, which has caused the invention of cuneiform script to be attributed to Great Darioush. Among the famous Achaemenid inscriptions, we can mention the inscriptions of Ariarmene, Arshame, Korosh II, Darioush I, Khashayarsha, Ardashir I and others.
The praise of gods from the ancient past has remained in the prose and poetry of ancient Iran; which is used at the beginning of the speech and in prefaces. Most of the praises are enumerating the glory and majesty of Gods and recognizing them as pure from any impurity that without their help, victory cannot be achieved. The same points are more visible in the surviving stone inscriptions from the Achaemenid period. As Dariush considers his successive conquests in the help and will of Ahura Mazda.
According to our hypothesis, the name of Ahuramazda is more frequent in Achaemenid inscriptions, and the main reason for this is that Achaemenid inscriptions are more numerous than Sasanian inscriptions. The ancient Persian alphabet was derived from the Akkadian alphabet and the Akkadian alphabet was derived from the Sumerian alphabet. This alphabet has thirty-six letters and two separating words with eight adjectives for the concepts of Bagh (God), Deh (Country), Bom (Land), King, Earth, Ahuramazda (in active and passive).
 

Research Methodology

By studying several inscriptions from the mentioned periods, he investigated the praise of Ahura Mazda in them; Accordingly, this research is based on a library study and descriptive-analytical method.
 

Discuss

Achaemenid inscriptions are extensive and include columns with different lines. These inscriptions are often written in three cuneiform scripts (Old Persian, Babylonian and Elamite). The contents of praise in this period of inscriptions are as follows:
Help: In the inscriptions left from the Achaemenid period, the kings attributed all their great works to the help and favor of Ahura Mazda. And Ahura Mazda has been praised as the greatest gods, the helper of the judge, the eternal god who always brings happiness and comfort to man; Greatness: The glory and greatness of Ahura Mazda is mentioned; Will: refers to mentioning the will of Ahura Mazda in all matters; Reward and forgiveness: It refers to any kind of giving and awesomeness of Ahura Mazda; Creator: Creation has always been with Ahura Mazda and is as ancient as Ahura Mazda; Religious need from Ahura Mazda and other gods: In Achaemenid inscriptions, in addition to praise, Achaemenid kings asked for their religious needs from Ahura Mazda and other gods.
In the Sasanian inscriptions, these things are also discussed: Multiple deities: refers to multiple gods; Support: God's support for a person is less mentioned in the inscriptions than other topics; Prostration to Ahura Mazda: refers to praying to Ahura Mazda; Religious need: Religious need in inscriptions has been a fluid issue in inscription writing, as it was also examined in Achaemenid inscriptions. Yarigar: Asking God for help in various matters.
 

Conclusion

Based on the investigations of the Achaemenid and Sasanian era inscriptions, it was found that the praise of Ahuramazda is more in the inscriptions of Achaemenid kings and Dariush Shah is the most praised among other kings. The frequency of praise in Achaemenid inscriptions is six attributes, and in these six attributes, traces of other attributes can be observed, which overlap. In the inscriptions of the Sasanian era, this number has been reduced to five adjectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inscription
 • praise
 • ancient Persian
 • Darius
 • Achaemenid
 • کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  • آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد (1382)، زبان پهلوی ادبیات و دستور آن، تهران: نشر معین.
  • اکبرزاده، داریوش و طاووسی، محمود (1385)، کتیبه­های فارسی میانه، تهران: نشر نقش هستی.
  • ام.یامائوچی، ادوین (1390)، ایران و ادیان باستانی، ترجمۀ منوچهر پزشک، تهران: نشر ققنوس.
  • اوستا (1385)، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، تهران: نشر مروارید.
  • باقری، مهری (1391)، تاریخ زبان فارسی، تهران: نشر ققنوس.
  • بهرام پژدو، زرتشت (1338)، زراتشت­نامه، تهران: کتابخانه طهوری.
  • بویس، مری (1386)، بررسی ادبیات مانوی در متن­های پارتی و پارسی میانه، ترجمۀ امید بهبهانی و ابوالحسن تهامی، تهران: نشر نگاه.
  • خواجوی کرمانی، کمال‌الدین ابوالعطاء محمودبن علی‌بن محمود (1348)، همای و همایون، تصحیح کمال عینی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
  • ربانی مقدم، حسین­علی (1390)، کتیبه داریوش در بیستون، تهران: نشر بوکتاب.
  • رجبی، پرویز (1381)، هزاره­های گمشده، جلد 3، تهران: نشر توس.
  • رضی، هاشم (1367)، فارسی باستان، تهران: نشر فروهر.
  • طبری، احسان (1358)، سفر جادو، تهران: نشر آلفا
  • فرنبغ­دادگی (1385)، بُندهشن، به کوشش مهرداد بهار، تهران: نشر توس.
  • فردوسی، ابوالقاسم (1396)، شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: نشر قطره.
  • گات­ها (1384)، ترجمۀ ابراهیم پورداوود، تهران: نشر اساطیر.
  • لوکوک، پی­یر (1389)، کتیبه­های هخامنشی، ترجمه نازیلا خلخالی، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
  • مختاری غزنوی، عثمان (1358)، شهریارنامه، به اهتمام غلامحسین بیگدلی، تهران: بی­جا.
  • یانگ، کایلر و گیرشمن، رمان و همکاران (1385)، ایران باستان، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران: نشر مولی.

  -Irani, D.J (2019), The Gathas The Hymns of Zarathushtra, Createspace Independent Publishing Platform.

  مقاله

  • آسموسن، یِس­پیتر (1372)، «آیین میترا (مهر)»، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، نشریۀ کلک فلسفه، شمارۀ 45، 46، صص 44-50.
  • اکبری، احسان و یوسف جمالی، محمدکریم و همکاران (1398)، «مطالعۀ مبحث مشروعیت حکومت­های ایران باستان براساس کتیبه­ها: مطالعۀ موردی امپراتوری هخامنشی»، فصلنامۀ علمی – پژوهشی، پژوهشنامۀ تاریخ، شمارۀ 54، صص 63-89.
  • شهبازی، محمد (1400)، «چهرۀ تابناک زرتشت در نگاه ملک­الشعرا بهار»، فصلنامۀ چهره­نما، شمارۀ 197، صص 8-12.
  • معین، محمد (1325)، «جنبۀ دینی کتیبه­های هخامنشی»، نشریۀ آهنگ، صص 26-31.

  سایت

  اطلس تاریخ ایران (1400). به نقل از

    http:// iranatlas.info

  کتیبۀ نقش رستم (1400). به نقل از

  www.livius.org/sources/content/achaemenid-royal-inscriptions/a1pa

  کتیبۀ شاپور یکم (1400) به نقل از

  http://home.mehromah.ir/mehromah-learn/articles/16644-Inscription-Shapur-Kaaba-Zoroaster.html