تحلیل طرح‌واره‌های حجمی در سروده‌های نیما یوشیج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران (نویسندۀ مسئول).

2 دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه زهرا ساری، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران.

10.22034/jmzf.2024.406042.1152

چکیده

زبان‌شناسی شناختی، رویکردی در مطالعه زبان است که به بررسی رابطۀ میان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازد. در علوم شناختی برای توجیه مفهوم‌سازی استعاره از طرح‌واره‌ها استفاده می‌شود که غالباً تصوری‌اند؛ یعنی براساس مفاهیم بنیادین ذهن ما شکل می‌گیرند و برای توصیف موضوعات انتزاعی و اندیشیدن استفاده می‌شود. بر این اساس، انسان تجربیات خود را از جهان خارج به‌صورت مجموعه‌ای از ساخت‌های مفهومی و زبانی در ذهن انبار می‌کند و به خارج در قالب کلام و نوشتار تراوش می‌دهد. حال این پرسش پیش می‌آید که جهان ذهنی نیما چه تأثیری در شکل‌گیری طرح واره‌های تصوری حجمی در شعر او داشته است؟ به بیان دیگر، طرح واره‌های تصوری حجمی شعر نیما چه مبنا و منبعی دارند و از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ پژوهش حاضر می‌کوشد، ضمن بررسی طرح واره‌های تصوری حجمی در شعر نیما، با رویکرد زبان‌شناسی شناختی و معناشناختی به‌عنوان زیرمجموعۀ آن، به این سؤال پاسخ داده و با توجه به رویکرد مدنظر تصویری جامع از طرح‌واره‌های تصوری شعر نیما به دست دهد. تحقیق حاضر، پژوهشی نظری، توصیفی – تحلیلی است که بر پایۀ مطالعات کتابخانه‌ای انجام‌شده است. نتایج حاکی از آن است که نیما به دلیل نامساعد بودن شرایط و احوالش، خواستار رهایی و نجات یافتن از آن اوضاع بود که می‌تواند سرچشمۀ کاربرد طرح‌وارۀ حجمی در اشعارش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of volume schemas in Nima Yoshijs poems

نویسندگان [English]

 • Massoumeh Rohanifard 1
 • Fateme Abbasi sahebi 2
 • Robabe Abbasi sahebi 3
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, NEKA Branch, Islamic Azad University, NEKA, Iran (corresponding author).
2 Ph.D. in Persian language and literature, lecturer at Farhangian University, Fatemeh Zahra Sari campus, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran.
چکیده [English]

 

Introduction

The newest school that has been introduced in the field of linguistics is the cognitive school, which despite the fact that many books and articles worthy of attention have been written in this field, due to its novelty, it still has a lot of work to do. Cognitive semantics, which is one of the main branches of cognitive linguistics, investigates the relationship between the conceptual system and the semantic structure encoded in the language. In other words, in cognitive semantics, researchers investigate knowledge representation (conceptual structure) and semantic structure (conceptualization). Imaginary schemas are one of the conceptual constructs of interest to cognitive semanticists; In the sense that a set of actions and behaviors emerges from us that we understand our surroundings and in this way, we create fundamental conceptual constructions that are used to think about abstract matters.
 

Research Methodology

The current research is a theoretical, descriptive-analytical research based on library studies. The results indicate that Nima wanted to be freed from that situation due to his unfavorable circumstances, which can be the source of the use of volume planning in his poems.
 

Discuss

In cognitive semantics, the use of the word "schema" means that visual schemas do not contain detailed concepts and do not indicate details; Rather, they are stereotyped concepts that have been found from physical experiences (Ghaeminia, 2011: 658); It means that we live in a special place with certain limitations, we walk, eat, sleep and generally deal with the world around us and its patterns every day, the understanding of these patterns has become physical; That is, it is the result of the interaction of our body with them.
 

Conclusion

Nimas volumetric schemas can be shown in several separate image layers, all of which are imagined in a volumetric format:

A class that Nima, in a critical way, aims at the inner and institution of humans and imagines it full of pride, pain and madness, or reads the inside of the mind and thoughts of humans.
The class in which Nima portrays the heart and love, which are themes that are close to each other in terms of meaning; But what goes on inside them is important and noteworthy for Nima and he emphasizes it.
A class in which the poet portrays the time and the world from the point of view of protest, which is full of anxiety, pain, chaos and evil.

The other class, which includes the characteristics of the lover and the beloved, and the poet considers actions such as laughter, crying, and the look of the beloved in an abstract way, from which tears, sadness, and pain come out, and these poems show his view to love.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nima Yoshij
 • linguistic
 • semantic
 • volume schema
 • imaginary schemas
 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  1. دبیرمقدم، محمد (1387)، زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی، چاپ سوم، تهران: سمت.
  2. راسخ مهند، محمد (1389)، درآمدی بر ز بانشناسی شناختی (نظریهها و مفاهیم)، تهران: سمت.
  3. شمیسا، سیروس (1388)، راهنمای ادبیات معاصر، تهران: نشر میترا.
  4. صفوی، کوروش (1383)، درآمدی بر معنی شناسی، چاپ دوم، تهران: سوره مهر.
  5. قائمینیا، علیرضا (1390)، معنیشناسی شناختی قرآن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
  6. هاوکس، ترنس (1377)، استعاره، ترجمۀ فرزانه طاهری، تهران: مرکز.
  7. یوشیج، نیما (1388)، مجموعه اشعار، تهران: میترا.

  مقاله‌ها

  1. آریانفر، سیمین (1385)، «بررسی شماری از ضربالمثلهای زبان فارسی بر اساس طرح‌وارههای تصویری در چارچوب نظریۀ معنی‌شناسی شناختی»، پایاننامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ زبانشناسی همگانی، دانشگاه الزهرا.
  2. راسخ مهند، محمد (1384)، «زبانشناسی شناختی»، مجلۀ زبانشناسی، سال 2، شمارۀ ‌پیاپی 40، صص 77-92.

  لاتین

  1. Croft, William and D. Allan Cruse (2004), Cognitive Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press;
  2. Jonson,M (1987): The body In The Mind: The Bodily Basis of Meaning, Reason And Imagination, Chicago University Press.

  3.Yu, Ning (2002), "Body and Emotion: Body Parts in Chinese Expression of Emotion, Pragmatics & Cognition, Vol