دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، آبان 1401، صفحه 1-150 
واکاوی غزلیات ایهام آمیز حافظ در طرح مسائل انتقادی

صفحه 57-70

10.22034/jmzf.2022.351342.1118

محمد پوریاور چوبر؛ احمدرضا نظری چروده؛ معصومه نظری چروده


نظریۀ «مخاطب‌محوری» رویکردی در نقد ادبیات کودکان

صفحه 71-88

10.22034/jmzf.2022.364853.1128

علیرضا صغیر؛ محمود فیروزی مقدم؛ مریم جلالی؛ مهیار علوی مقدم