دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، تیر 1401، صفحه 1-230