برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسندۀ مسئول).

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/jmzf.2022.362430.1127

چکیده

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رئالیسم جادویی، بسامد بالای عناصری همچون صدا، بو، نور و عناصری ازاین‌دست است که درنهایت فضای اثر را مملو از وهم و خیال می‌کند و مرزهای میان واقعیت و خیال را به هم می‌ریزد. مطالعۀ رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها» اثر رضا قاسمی نشان می‌دهد که عنصر صدا بسامد زیادی در این رمان دارد. در همین راستا، در مقالۀ پیش رو، برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نویسنده از عنصر صدا برای فضاسازی رمان بهرۀ فراوانی برده و با توجه به تجربه‌ای که وی در هنرهای نمایشی ازجمله تئاتر و موسیقی داشته است، عنصر صدا در این رمان نقش محوری دارد و گاه کارکرد یک‌ صدای معمولی در فضاسازی رمان، با چندین جمله و حتی صفحه برابری می‌کند. این صداها درمجموع، همنوایی ارکستری را مجسّم کرده‌اند که در کنار هم نهایت ترس و وحشت را در ساختمان چوبی محل وقوع داستان القا می‌کنند. بیشترین صداهایی که در این رمان دست‌مایۀ فضاسازی قرارگرفته‌اند، عبارت‌اند از صدای شخصیت‌های انسانی و حیوانی، صدای منبعث از اشیاء و صدای آلات موسیقی. درمجموع، نویسنده از طریق این صداها ـ که اغلب وهمناک و وحشت‌آفرین و مرموز هستند ـ موضوعاتی همچون بحران هویت و مشکلات مهاجرت را به نحوی هنرمندانه و با نهایت اثرگذاری، به ذهن خواننده منتقل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prominence of the sound element in the creation of the atmosphere of the novel "Night Harmony of the Wood Orchestra" by Reza Ghasemi

نویسندگان [English]

 • hosein ahadi 1
 • bijhan zahirinav 2
 • Hosein Novin 3
1 PhD student of Persian language and literature, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Professor of the Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (corresponding author).
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Abstract
One of the most important components of magical realism is the high frequency of elements such as sound, smell, light and such elements, which ultimately fills the space of the work with illusion and imagination and blurs the boundaries between reality and fantasy. The study of the novel "Night Harmony of the Wood Orchestra" by Reza Ghasemi shows that the sound element has a high frequency in this novel. In this regard, in the upcoming article, the prominence of the sound element in creating the atmosphere of the novel has been investigated. The results of the research show that the author has greatly benefited from the sound element to create the atmosphere of the novel, and considering his experience in performing arts such as theater and music, the sound element plays a central role in this novel and sometimes, the function of an ordinary voice in creating the atmosphere of the novel is equal to several sentences and even pages. In total, these sounds embody the harmony of an orchestra, which together induce the utmost fear and terror in the wooden building where the story takes place. Most of the sounds used in this novel are the sounds of human and animal characters, the sound of objects and the sound of musical instruments. In general, through these voices - which are often terrifying and mysterious - the author conveys issues such as identity crisis and immigration problems to the reader's mind in an artistic way and with maximum effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Reza Ghasemi
 • the nocturnal harmony of the wood orchestra
 • magical realism
 • sound element
 • atmosphere creation
 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  1. اخوت، احمد (1371)، دستور زبان داستان، اصفهان: فردا.
  2. براهنی، رضا (1362)، قصه‌نویسی، چاپ سوم، تهران: نو.
  3. بهشتی، الهه (1375)، عوامل داستان، تهران: زرین.
  4. حری، ابوالفضل (1393)، بوطیقای ادبیات وهمناک، تهران: نی.
  5. رامین، علی و همکاران (1389)، دانشنامۀ دانشگستر، تهران: دانش‌گستر روز.
  6. سید حسینی، رضا (1371)، مکتبهای ادبی، چاپ دهم، تهران: نگاه.
  7. فرزاد، عبدالحسین (1381)، دربارۀ نقد ادبی، چاپ چهارم، تهران: قطره.
  8. قاسمی، رضا (1398)، همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها، چاپ پانزدهم، تهران: نیلوفر.
  9. مستور، مصطفی (1387)، مبانی داستان کوتاه، چاپ چهارم، تهران: مرکز.

  مقاله‌ها

  1. سجودی، فرزان و صادقی، لیلا (1389)، «کارکرد گفتمانی سکوت در ساخت‌مندی روایت داستان کوتاه»، نشریۀ جستارهای زبانی، دورۀ 1، شمارۀ 2، صص 88-69.
  2. محمدی، امیرحسین (1388)، «ترس از ارواح خبیثه»، ماهنامۀ سایهها، سال 1388، شمارۀ 7، صص 23-41.
  3. هوروش، مونا (1389)، «سیارهای خارج از مدار: نگاهی به پسامدرنیسم در همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها»، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شمارۀ 58، صص 167-149.
  4. Authors of the University of Cambridge, (2002). The American Heritage Dictionary, Hutton Mifflin Publications.