دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، فروردین 1401 
تحلیل نمودهای تعالی و تباهی شخصیت در اشعار اخوان ثالث بر اساس نظریۀ اریک فروم

صفحه 41-63

10.22034/jmzf.2022.148806

علی خوشه چین؛ کورس کریم پسندی؛ نعیمه کیا لاشکی؛ وجیهه ترکمانی باراندوزی