ردپای رویکرد زبانی سارا میلز در رمان «تصرف عدوانی» اثر آندرشون و رمان «ماه کامل میشود» اثر وفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسندۀ مسئول).

چکیده

زبان مهم‌ترین وسیلۀ ارتباطی میان انسان‌هاست و همواره موضوعی موردتوجه بوده است.گروهی از زبان‌شناسان، زبان را یک نظام و همچنین منتقدان فمینیستی، به‌ویژه فمینیست‌های پست‌مدرنی چون «سارا میلز» نظریاتی دربارۀ ویژگی‌های زبانی در آثار زنان و تفاوت آن با آثار مردان بیان کرده‌اند و با بیان این مسئله که تفاوت جنسی، نژادی، طبقاتی و غیره در شیوۀ استفاده از زبان مؤثر است، به بررسی آن پرداخته‌اند. بحث زبان و جنسیت، در ادبیات داستانی حضوری پررنگ دارد؛ زیرا نویسنده برای اینکه بتواند از زبانی متناسب با جنسیت شخصیت‌های خود بهره‌مند شود، باید از ویژگی‌های زبانی منحصر‌به‌فرد زبانِ مردان و زنان استفاده کند. سارا میلز زبان جنسیت‌زده را در سه سطح واژگانی، نحوی و گفتمانی بررسی کرده است که هر‌یک از این سطوح زیرمجموعه‌هایی دارند که به‌صورت مجزا موردبررسی قرارگرفته است. جستار حاضر به روش تحلیلی- تطبیقی به دنبال واکاوی هویتی زنانه در سطح واژگانی، نحوی و گفتمانی در دو رمان «تصرف عدوانی» اثر «لنا آندرشون» و رمان «ماه کامل می‌شود» اثر فریبا وفی بر اساس رویکرد زبانی سارا میلز است. دستاورد پژوهش نشان  داد که زبان شخصیت‌ها به‌شدت تحت تأثیر جنسیت نویسنده قرار دارد و نویسندگان توانسته‌اند زبانی متناسب با جنسیت شخصیت در رمان ایجاد کنند که نشان‌دهندۀ زبانِ زنانه در جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traces of Sarah Mills' linguistic approach in the novel "Aggressive Possession" by Andershon and the novel "The Moon is Full" by Vafi

نویسندگان [English]

 • masoume zarekohan 1
 • azar daneshgar 2
1 PhD student of Persian language and literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran (corresponding author).
چکیده [English]

Language is the most important means of communication between humans and it has always been a topic of interest. A group of linguists, language as a system, as well as feminist critics, especially postmodern feminists such as Sarah Mills, have expressed theories about the linguistic characteristics of women's works and their difference from men's works by stating that gender, race, class, etc. differences are effective in the way of using language, they have investigated it. The discussion of language and gender has a strong presence in fiction literature; because in order for the author to benefit from a language appropriate to the gender of his characters, he must use the unique linguistic features of the language of men and women. Sarah Mills has examined gendered language in three lexical, syntactic, and discourse levels, each of which has subcategories that have been examined separately. The present essay, using an analytical-comparative method, seeks to analyze the female identity at the lexical, syntactic, and discourse level in the two novels "Aggressive Possession" by "Lena Andershon" and the novel "The Moon is Full" by Fariba Vafi based on the linguistic approach of Sarah Mills. The results of the research showed that the language of the characters is strongly influenced by the gender of the author, and the authors have been able to create a language appropriate to the gender of the character in the novel, which shows the language of women in society

کلیدواژه‌ها [English]

 • language
 • gender
 • women
 • novel
 • Lena Andershon
 • Fariba Vafi
 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  1. آندرشون، لنا (1398)، تصرف عدوانی، ترجمۀ سعید مقدم، تهران: مرکز.
  2. پاینده، حسین (1390)، گفتمان نقد، تهران: نیلوفر.
  3. پاک‌نهاد جبروتی، مریم (1381)، فرادستی و فرودستی در زبان، تهران: گام نو.
  4. روباتام، شیلا (1385)، «زنان در تکاپو (فمینیسم واکنش اجتماعی)»، ترجمۀ حشمت‌الله صباغی، تهران: شیرازه.
  5. سراج، سید علی (1394)، گفتمان زنانه (روند تکوین گفتمان زنانه در آثار نویسندگان زن ایرانی)، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
  6. سعدالله، محمد سالم (2008)، ماورالنص، دراسات فی النقد المعر فی المعاصر، سلسله النقد المعرفی4، اربد- الاردن عالم الکتب الحدیث.
  7. گرت، استفانی (1382)، جامعهشناسی جنسیت، ترجمۀ کتایون بقایی، تهران: مرکز.
  8. فارسیان، محمدرضا (1378)، جنسیت در واژگان، پایان‌نامه برای اخذ درجۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
  9. محمدی اصل، عباس (1388)، جنسیت و زبانشناسی اجتماعی. تهران: گل‌آذین.
  10. مکاریک، ایرناریما (1384)، دانشنامۀ نظریۀ ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
  11. هام، مگی، سارا، گمبل (1382)، فمینیسم و دانشهای فمینیستی، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
  12. میلز، سارا (1396)، گفتمان، ترجمۀ فتاح محمدی، تهران: بیدگل.
  13. وفی، فریبا (1397)، ماه کامل میشود، تهران: مرکز.

   

   

  مقاله‌ها

  1. حسینی، مریم (1384)، «روایت زنانه در داستاننویسی زنانه»، مجلۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش9، صص94-101.
  2. شریفی مقدم، آزاده؛ بردبار، آناهیتا (1389)، «تمایز گونگی جنسیت در اشعار پروین اعتصامی»، فصلنامۀ علوم انسانی زبانپژوهی، ش3/ سال3، صص125-
  3. طلایی، مولود؛ طلایی، مهرناز (1397)، «بررسی رویکردهای چهارگانۀ نقد فمینیستی الن شوالتر در رمان نقره دختر دریای کابل اثر حمیرا قادری»، مجلۀ پژوهشهای ادبیات معاصر جهان، دورۀ 23/ ش2، صص33-46.
  4. نوشینفر، ویدا (1381)، «زبان و جنسیت»، مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی بیرجند، ش2، صص181-188.

  لاتین

  Ghafarsamar,R.Alibakhshi.G(2007), The gender linked differences in the use oflinguistic strategies in face-to-face communication. Linguistics journal,3,59-7.