کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم و فنون فارابی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، تهران، ایران.

چکیده

استفاده از نظریه‌های جدید زبان‌شناسی در تحلیل متون ادبی، چشم‌اندازهای تازه‌ای برای پژوهشگران حوزۀ زبان‌شناسی و ادبیات فارسی گشوده است. نظریۀ کنش گفتار سرل، ازجملۀ نظریه‌های مهم در حوزۀ تحلیل متن است که معانی ثانوی کلام را با توجه به بافت سخن بررسی می‌کند. با بررسی متن از این دیدگاه، می‌توان به زوایای پنهان متن پی برد. بدین لحاظ در این پژوهش تلاش شده است تا کنش‌های گفتاری داستان شهری و روستایی از دفتر سوم مثنوی،  بر اساس نظریۀ جان سرل (1979) بررسی شود؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر،  با روش تحلیلی- توصیفی و با رویکرد آماری، به تحلیل  و توصیف بسامد کنش‌های گفتاری در داستان یادشده پرداخته است که نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به مضامین و توصیه‌های اخلاقی و عرفانی داستان‌های مولانا در مثنوی، از میان کنش‌های پنج‌گانۀ سرل، بیشترین بسامد را کنش‌های اظهاری و ترغیبی از نوع مستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of the theory of speech acts in the reading of Masnavi's urban and rural stories

نویسندگان [English]

 • manuchehr danesh pajuhan 1
 • Hassan Waez zadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Farabi School of Science and Technology, Tehran, Iran (corresponding author)
2 Master's student in Persian language and literature, Ahl al-Bayt International University (peace be upon her), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The use of new theories of linguistics in the analysis of literary texts has opened new perspectives for researchers in the field of Persian linguistics and literature. Searle's speech act theory is one of the important theories in the field of text analysis, which examines the secondary meanings of words according to the context of the speech. By examining the text from this point of view, one can understand the hidden angles of the text. In this sense, in this research, an attempt has been made to examine the speech acts of the urban and rural story of the Masnavi from the third book, which is based on the theory of John Searle (1979). Therefore, the present research has analyzed and described the frequency of speech acts in the mentioned story with the analytical-descriptive method and statistical approach. The results of the research showed that according to the themes and moral and mystical recommendations of Rumi's stories in the Masnavi, among Searle's five actions, the most frequent are direct and persuasive actions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • theory of speech acts
 • text reading
 • Searle
 • Masnavi
 • story
 1. کتاب‌شناسی

  1. قرآن کریم (1395)، ترجمۀ آیت‌الله مشکینی، قم: انتشارات الهادی.
  2. پورجوادی، نصرالله (۱۳۸۵)، زبان حال در عرفان و ادبیات، تهران: انتشارات هرمس.
  3. زمانی، کریم (۱۳۹۹)؛ شرح جامع مثنوی؛ دفتر سوم، تهران: انتشارات اطلاعات.
  4. سبزواری، ملاهادی (۱۳74)؛ شرح مثنوی: جلد دوم، به کوشش مصطفی بروجردی، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  5. سرل، جان.‌آر (۱۳87)، افعال گفتاری، ترجمۀ محمد‌علی عبداللهی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  6. لاهوری، محمدرضا (۱۳۷۷)، مکاشفات رضوی در شرح مثنوی معنوی، تصحیح کورش منصوری، تهران: روزنه
  7. مولانا، جلال‌الدین محمد بلخی (۱400)، مثنوی معنوی (نسخۀ رینولد نیکلسون)، تهران: انتشارات پیام عدالت.