دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، تیر 1399، صفحه 1-256 

مقاله پژوهشی

گرشاسب در «روایت پهلوی» و دیگر متون زبان پهلوی

صفحه 1-11

5/jshd.2020.109669

فرهاد براتی؛ غلامرضا قربانی مقدم؛ علی عزیزی