دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، دی 1399، صفحه 1-298 

مقاله پژوهشی

زمان فلسفی در شعر حافظ

صفحه 1-26

4/jshd.2020.244864.1046

حسن ابراهیم زاد؛ حسین قلیزاده


جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو»

صفحه 87-104

4/jshd.2020.251497.1050

خدیجه اولادی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسین منصوریان