بدبینی شاعران بعد از کودتای 28 مرداد، بر اساس شعر اخوان ثالث و فروغ فرّخ‌زاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

4/jshd.2020.252496.1051

چکیده

بدون تردید یکی از سه حادثۀ مهمّ سیاسی و تأثیرگذارِ یک­صد سال اخیر تاریخ معاصر ایران، کودتای 28 مرداد سال 1332 است. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، دو حادثۀ دیگر این قرن به‌شمار می‌روند. مسألۀ اصلی این پژوهش، نحوۀ برخورد فرهیختگان و نخبگان فرهنگی ایران از جمله شاعران با این حادثۀ بزرگ و شیوۀ انعکاس آن در آثارشان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و شعرای منتخب، مهدی اخوان ثالث و فروغ فرّخ‌زاد هستند. نتیجۀ بررسی‌ها نشان می‌دهد که انعکاس این رویداد در اشعار شاعران مذکور بیشتر در حوزۀ درو‌ن‌‌مایه‌هایی مانند: عدم اتّحاد و همدلی در میان آدم‌ها، دخالت بیگانگان در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اعتراض به جوّ اختناق‌زده و ناامن جامعه، روحیۀ یأس و ناامیدی، شکست و تردید و پوچی در شخصیّت‌ها و توصیف فضای استبدادی و تیرۀ جامعه است که این موضوع، بازتاب کودتا را در اشعارشان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poets’ Pessimism after 1953 Iranian Coup Based on Akhavan-Sales and Forough Farrokhzad’s Poems

نویسنده [English]

  • Mohammad Amin Ehsani Estahbanati
PhD student in Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

One of the most significant political and influential events in the last century of Iranian contemporary history was 1953 Iranian Coup. The other two in this century were Persian Constitutional Revolution and Iranian Islamic Revolution. The core of the issue in this study is Iranian cultural elites and intellectuals’ perspective towards this glorious event and its reflection in their works. The approach in this study is descriptive-analytical and the selected poets are Mehdi Akhavan-Sales and Forough Farrokhzad. The results show that the reflection of this event in aforementioned poets’ work mostly concern contents such as: lack of unity or sympathy among people, foreigners’ interference in political and cultural affairs, opposition to the suffocated and insecure atmosphere of the society, hopelessness, failure and doubt, futility in character and description of the bleak situation of the society. These issues indicates the reflection of the coup in their poems.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehdi Akhavan-Sales
  • Forough Farrokhzad
  • hopelessness and Pessimism
  • 1953 Iranian Coup