اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فتانه قملاقی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

fattanehghomlaghi_1356yahoo.com
0000-0003-0831-5640

سردبیر

دکتر فاطمه مدرسی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر امراله نیکومنش

رشته تخصصی : فقه و حقوق اسلامی استادیار ،گروه فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a_nikoomaneshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر دریا اورس

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، رئیس سابق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه ییلدیریم بایزید )ترکیه

d_orsyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محب علی آبسالان

رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

m.absalantheo.usb.ac.ir

دکتر ژاله آموزگار

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی استاد دانشگاه تهران

jalehamouzgaryahoo.com

دکتر بهادر باقری

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی دانشیار، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه خوارزمی.

bahadorbagheri47gmail.com

دکتر محمود بشیری

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دانشیار ، گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه علامه طباطبایی

zrpbashiri2001yahoo.com

دکتر امید بهبانی

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی ایران دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

omidmbehbahaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علی تمیز ال

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه سلجوق قونیه
و رئیس انستیتو تحقیقاتی مولانا وابسته به دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه.

temizel46yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

رشته تخصصی : فرهنگ عربی استاد دانشگاه خوارزمی

a_ranjbaryahoo.com

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

shahnameh1390yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر تورج دریایی

تاریخ و فرهنگ ایران باستان استاد «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین

tdaryaeeuci.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود دهقان

زبان شناسی همگانی دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکدهٔ زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان

m.dehghanuok.ac.ir
0000-0001-7925-7770

دکتر زهره زرشناس

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

zohreh.zarshenas1957gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عبدالنبی ستارزاده

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه ملی تاجیکستان . مدیر بخش ادبیات در انستیتو زبان و ادبیات اباعبدالله رودکی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان .

sattorsodalist.ru

دکتر محمد ابوالکلام سرکار

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه داکا/ بنگلادش

aksarkerdu.ac.bd

دکتر آزرمیدخت صفوی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اسلامی علیگر هند ، رئیس و بنیانگذار مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر ، رئیس انجمن استادان فارسی سراسر هند و ...

azarmidsafavigmail.com

دکتر محمد سلیم اختر

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی استادبخش فارسی دانشگاه لاهور ،پاکستان

akhtarbafhotmail.com

دکتر صفر عبدالله

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ،دانشگاه روابط بین المللی و زبان های جهانی آلماتی قزاقستان / عضو اتحادیۀ نویسندگان شوروی سابق و عضو اتحادیه های نویسندگان تاجیکستان و قزاقستان

oriyonfarmail.ru

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهیار علوی مقدم

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

m.alavi2007yahoo.com
0000-0001-5850-8657

دکتر حسین فقیهی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه الزهرا

h.fafhihialzahra.ac.ir

دکتر بهروز محمودی بختیاری

رشته تخصصی: زبان‌شناسی همگانی دانشیار گروه هنرهای نمایشی ، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mbakhtiari
mbakhtiariut.ac.ir

دکتر فاطمه مدرسی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresiyahoo.com

دکتر عبدالرضا مظاهری

رشته تخصصی : عرفان اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mazaheri711yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر نعمت ییلدریم

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک، ترکیه.

dr_yildirimyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر معصومه صادقی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

sadeghi2002yahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر منصور مام‌علیپور

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

m.alipuryahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر هیرو عیسوی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران

h_isaviyahoo.com

مشاوران علمی

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر فاطمه امامی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

f.emamiriau.ac.ir

دکتر تراب جنگی قهرمان

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ghahreman207gmail.com

دکتر محسن ذاکرالحسینی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار و عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

mohsenparandyahoo.com

دکتر لطیفه سلامت باویل

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

salamatlatifehyahoo.com

دکتر فتانه قملاقی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

fattanehghomlaghi_1356yahoo.com
0000-0003-0831-5640

دکتر امراله نیکومنش

رشته تخصصی : فقه و حقوق اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a_nikoomaneshyahoo.com