کارکرد «وندها» در ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

4/jshd.2019.89464

چکیده

یکی از مباحثی که در دستورهای تاریخی زیر عنوان واژه‌سازی مطرح می‌شود، مسالة "پیشوندها" و "پسوندها" است. این نامگذاری به اعتبار جایگاه آنان در کلمه است. عده‌ای از دستورنویسان، مقولة "میانوند" را نیز به این دو اضافه کرده‌اند. در تقسیم‌بندی دیگر، عده‌ای از دستور نویسان، مقولة وندها را به وندهای اشتقاقی و تصریفی طبقه‌بندی می‌کنند. پژوهش حاضر، گزارش و تحلیلی است از کاررفتِ وندها در یکی از ترجمه‌های قرآن که از قرن سوم هجری به جای مانده است. وندها در این ترجمة کهن، گاهی کارکرد دستوری داشته، نقش هایی مثل صفت و قید را می‌سازند. گاهی نیز حوزة معنایی فعل را تغییر می‌دهند. مترجم با استفاده از وندها، توانسته در به کارگیری فعل‌ها قدرت بیشتری داشته باشد. البته وندها در بعضی مواقع هیچ تغییر دستوری و معنایی ایجاد نمی‌کنند. لازم به ذکر است در این زمینه و با این رویکرد، پژوهشی با عنوان "قرآن قدس و کارکرد وندها" اثر مریم شعبانزاده و محمود براتی، انجام شده است، امّا در خصوص اثر مورد نظر، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانه‌ای و تحلیل بر اساس بسامد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functionality of Prefixes and Postfixes in translation of two section of holy Quran

نویسنده [English]

  • Sayyed hamed Mosavi
Faculty of paim noor
چکیده [English]

One of the topics used in historical grammar under the field of word making, is “Prefixes” and “Postfixes”. This naming is due to their positions in words. Some of the grammarians have introduced “Midfixes” as well. In another divisions, some of the grammarians, have categorized
Prefixes and postfixes as derivatives and dedicatives. This research is an analysis of usage of post fixes and prefixes in translation of one of the Holy Quran which is found in third century. Prefixes and Postfixes in this old translation, sometimes have grammar usage which in turns constitutes adjectives and verbs. Sometimes they will change the meaning of words. The translator by the help of prefixes and postfixes has became able to use verbs with more strength. Of course prefixes and postfixes in sometimes make no changes to the meaning of words. It needs to say that in this regards, there is a research titled by “Holy Quran and Postfix and Prefix usage” written by Maryam Shabanzadeh & Mahmoud Barati. But there has been no research done to that subject of matter alone and the research is done by means of research in library and analysis based on frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical grammar
  • affix
  • grammar function
  • semantic function
ارژنگ، غلامرضا، (1381)، دستور زبان فارسی امروز، چاپ سوم، تهران: قطره.
2ـ احمد سلطانی، منیره، (1378)، دستور زبان گشتاری، چاپ اول، تهران: آتیه.
3ـ ابوالقاسمی، محسن، (1389)، دستور تاریخی زبان فارسی، چاپ هشتم، تهران: سمت.
4ـ کشانی، خسرو، (1371)، اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
5ـ رجایی، احمدعلی، (1352)، پلی میان شعر هجایی و عروضی، چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد و فرهنگ ایران.
6ـ همایونفرخ، عبدالرحیم، (1324)، دستور فرخ، چاپ اول، تهران: نشر بنگاه آذر.
Refrences
1- Ab-ol-qāsemi,Mohsen.(2010/1389SH). Dastour-e Tārixi-e-ye zabān-e fārsi. (8th ed.). Tehran:Samt.
2- Ahmadsoltani,Monire.(1999/1378SH). Dastour-e Zabān-e Gaštāri. (1st ed.). Tehran:Atiye.
3- Arjang,Qolāmrezā.(2002/1381SH). Dastour-e zabān-e fārsi-e Emrouz. (3rd ed.). Tehran:Qatre.
4- Homāyonfarokh,Abd-ol-Rahim.(1906/1324SH). Dastour-e farrox, (1st ed.). Tehran:Našr-e bongāh-e āzar.
5- Kešāni,Xosrow.(1992/1371SH). Ešteqāq’-e Pasvandi dar Zabān-e Fārsi-e Emruz’. (1st ed.). Tehran:Markaz-e našr-e dānešgāhi.
6- Rajāei,Ahmadāli.(1973/1352SH). Poli miān-e še’r-e Hejāyi va Aruzi’, (1st ed.). Tehran:Entešārāt’-e Bonyāad va farhang-e Irān.