بررسی واژگان غیرمستعمل امروزی در اشعار رودکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22034/jmzf.2023.179046

چکیده

واژگان زبان بنا به فراخور زمان، پدیدار می­شوند، رشد می­یابند و در طی دوران دچار تحولات و تغییراتی می‌گردند. گاهی به زبان دیگر منتقل می­گردند و ظاهری نو با معنای نو می‌یابند یا به دست زوال گذر زمان سپرده می­شوند. از‌این‌رو یکی از شیوه­های آشنایی با آداب، رسوم و سنت‌های اقوام و قبیله­های گذشته، بررسی آثار ادبی بزرگانی است که از آن روزگاران به یادگار مانده است. در‌واقع زبان بهترین نمودار شناخت چگونگی فرهنگی، اقتصادی، دینی و دیگر مظاهر اجتماعی یک ملت است. در این میان دیوان رودکی نیز به‌عنوان اثری ماندگار، تکه‌هایی از تاریخ دوران سامانیان را در خود دارد. از‌این‌رو ضمن تحقیقی کتابخانه­ای، به بررسی واژگان مردة زبان فارسی در دیوان اشعار رودکی پرداخته­ایم. آنچه از این تحقیق دریافت می­شود، این است که اسامی و پس از آن فعل­ها، بیشترین واژگان متروک در آثار این شاعر بزرگ بوده است و بسیاری از فعل‌های ساده با فعل­های مرکب جانشین شده­اند. همچنین به کارگیری واژ­گان دارای ارتباط مستقیمی با نحوة زندگی و تلقی مردم از واژة مورد استفاده بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining today's unused words in Rudaki's poems

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Modaarresi 1
 • kamal rasoulian 2
1 Professor, Department of Persian Language and Literature, Urmia University, Urmia, Iran (corresponding author)
2 Master's student of Persian language and literature, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Introduction

Language is a system whose main task is to create communication between people and it is the most important means of conveying concepts. People of every society have their own linguistic knowledge, which includes structural and grammatical rules. Examining the remaining works of the predecessors of each language shows how flexible that language has been and what changes it has undergone in the course of time and in the context of history (Broumand, 1364: 45).
Some professors of linguistics in defining the forgotten or unused words of the Persian language have said: "A word is removed from the language and goes out of use in society and loses its communicative role. These forgotten words, because they existed in the past works of the Persian language and are not active today, for this reason, they are placed in a special category that can be called forgotten or dead words (Broumand: 94).

Research Methodology

This research analyzes dead words in Rudaki's poetry by using library sources and descriptive-analytical method. Also, by giving an example from Rudaki's poetry and referring to authentic cultures, we examine the frequency, meanings and different uses of such words in his poetry.

Discuss

The importance of knowing the abandoned words in Rudaki poetry and in general in the Samanid era is great because after that period with the changes that occurred in their governments and geographical and political territory, the Persian language - which was at its peak in the Samanid era - changed: On one hand, the richness of its lexical treasure was increased by introducing words from the Tazi language, and on the other hand, it suffered a great loss by leaving aside some Persian words. Because "after the Samanid era, as a result of the spread of the Dari dialect from the east of Iran to other regions, some Persian words that were not common in other regions gradually fell out of vogue and were forgotten, after the Mongol invasion and the destruction of Mavaronahr and Khorasan and the disconnection of the eastern region from active literary centers in other regions, these losses were doubled" (Ahmedenjad, 1996: 23).
This is a strong reason to recognize abandoned words.

Conclusion

Rudaki's mastery of the Persian language - which was also his mother tongue - had provided him with a wealth of words and expressions and made his mind and thinking capable of creating and arranging words and expressions. Rudaki's language was beautiful and far from ambiguity. If today some of the words of Rudaki's poems that have reached us seem difficult and abandoned, it is because these difficult and abandoned words have wide meanings. And the poet, under the influence of his mother tongue and the environment in which his poetic taste has grown, has benefited a lot from these dead words in order to create poetic images. However, the outstanding feature of the remaining nine hundred verses of Rudaki's poems, which are considered to be a perfect example of the 4th century Khorasani style, is its simplicity and fluency, which has considered this feature as an artistic privilege for itself.

 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  1. اسدی طوسی، ابونصر علی­بن احمد (1336)، لغت فرس، به اهتمام دکتر محمد دبیرسیاقی، چاپ اول، تهران: کتابخانة طهوری.
  2. احمدنژاد، کامل (1375)، نقد و پژوهش رودکی، چاپ اول، تهران: نشر آتیه.
  3. باقری، مهری (1393)، تاریخ زبان فارسی، چاپ نوزدهم، تهران: نشر قطره.
  4. سمرقندی، رودکی (1373)، دیوان رودکی سمرقندی، بر اساس نسخة سعید نفیسی و ی. براگینسکی، چاپ اول، تهران: نگاه.
  5. برومند، سعید (1364)، دگرگونی­های واژگان در زبان فارسی، تهران: توس.
  6. پادشاه، محمد (1363)، آنندراج فرهنگ جامع پارسی، چاپ دوم، تهران: خیام.
  7. تبریزی، محمدحسین ­بن خلف (1326)، برهان قاطع، به اهتمام دکتر معین، شش جلد، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.
  8. خانلری، پرویز (1373)، زبان­شناسی و زبان فارسی، چاپ ششم، تهران: توس.
  9. دهخدا، علی­اکبر (1367)، لغت­نامه، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  10. زرقانی، سید مهدی (1394)، تاریخ ادبیات ایران، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات فاطمی.
  11. علوی­مقدم، مهیار (1377)، نظریه­های نقد ادبی معاصر، تهران: انتشارات سمت.
  12. نخجوانی، محمد (بی‌تا)، صحاح الفرس، به اهتمام عبدالعلی طاعتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
  13. معین، محمد (بی‌تا)، فرهنگ فارسی، شش جلد، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.
  14. هدایت، رضاقلی خان (1338)، انجمن آرای ناصری، چاپ اول، تهران: انتشارات اسلامیه.

   

   

  مقاله‌ها

  1. صابری، طیبه (1392)، «ریشه شناسی تاریخی واژگان فارسی متروک در تاریخ بلعمی»، پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهرکرد.
  2. فلاح، غلامعلی (1395)، «ساختار اشعار رودکی»، فصل‌نامة علمی پژوهشی متن‌شناسی ادب فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال هشتم، شمارة 32، صص 15-28.
  3. مدرسی، فاطمه (1388)، «تأملی در زبان ادبی رودکی»، فصل‌نامة علمی پژوهشی متن­شناسی ادب فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال اول، شمارة 2، ص 18-1.
  4. نور آکجا، سبیلای (1399)، «بررسی ساختمان فعل در اشعار رودکی»، پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
  5. نفیسی، آذر (1368)، «آشنایی­زدایی در ادبیات»، ماهنامۀ کیهان فرهنگی، سال ششم، شمارۀ 2، صص34-35.

  منابع اینترنتی

  1. مدرسی، فاطمه (1392)، «طبیعت‌گرایی رودکی»، تارنمای راسخون، rasekhoon.net/article/amp/show/745016/رودکی.