نظریۀ ادراکات اعتباری و نسبیت اخلاق از دیدگاه علامه طباطبایی و مولانا جلال‌الدین در مثنوی معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه الهیات، معارف و فلسفه اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول).

3 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jmzf.2023.177861

چکیده

ادراکات اعتباری یکی از نظریات علامه طباطبایی (ره) است که نه‌تنها از مباحث بسیار مهم فلسفی؛ بلکه در مباحث عقلی و سیاسی و اجتماعی نیز بسیار پُرفایده است. بر اساس این نظریه مفاهیمی وجود دارند که وراء توافق عقلا بر آن، مطابقی ندارد. این گونه معانی و مفاهیم، حقیقتی ندارند و فقط در ظرف رفتار و کردار اعتبار می‌شوند. ما در این جستار به روش توصیفی ـ تحلیلی در پی بررسی یکی از وجوه ادراکات اعتباری یعنی اخلاق هستیم تا بدانیم از دیدگاه علامه طباطبایی و جلال‌الدین مولوی مفهوم اخلاق نسبی (اعتباری) است یا مطلق که نتایج پژوهش نشان داد اخلاقیات از امور اعتباری است و فقط برخی افعال مطلق هستند و در هیچ شرایطی خوب بودن و بد بودن آن‌ها تغییر نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theory of credit perceptions and moral relativity from the point of view of Allameh Tabatabai and Mavlana Jalaladdin in Masnavi Manavi

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Abbasi 1
 • Mahmood Abaeekoopaee 2
 • Mohammadkazem Rezazadehjoodi 3
1 PhD student of Islamic Philosophy and Theology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Islamic Theology, Education and Philosophy, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author).
3 Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

1. Introduction

According to Qur'anic verse (Fater/35), man is a needy creature in his essence, and this neediness is his motive force towards doing things. Sometimes this necessity is not taken from the objective world; Rather, the mind gives credit to it by necessity. In this situation, man tries to meet his needs, which the objective world cannot meet. Human thought, with its creative power, validates perceptions that have no external correspondence; But they have foreign effects and maybe their effects are more than foreign objects. In other words, man is a self-aware being and performs his actions and behavior with thought; Based on this, in all work, it is necessary to falsify one or more credit perceptions. In this research, we will seek answers to these questions:
-What is Allameh Tabatabai's opinion about credit perceptions?

What is the presentation of credit perceptions in Mavlana's Masnavi?


Research Methodology

The works of two scientists considered in this research were studied and the related materials were extracted, classified and then analyzed. Accordingly, this research is based on a library study and descriptive-analytical method.

Discuss

From Allameh Tabatabai's point of view, "goodness" and "badness" or "goodness" and "ugliness" are matters of credit; But some works, such as justice, are compatible with the purpose of society; Based on this, their goodness is permanent, and some actions are in conflict with the purpose of society, such as "oppression", their ugliness is permanent, and some behaviors are based on different circumstances of "time", "personal circumstances", "place" and "society". They are variable and in other wordsthey are relative and not absolute (Tabatabai, 1992, vol. 5: 10, also Motahari, 1994, vol. 6: 431; Rawls, 2014: 445). Following the Qur'an, Movlavi considers "goodness of justice" and "ugliness of injustice" as the basis of all moral good and bad; This means that whatever is good and beautiful is from the category of justice and balance and maintaining the "middle ground" and whatever is ugly is from the category of oppression and unfair work; But we will find out in Movlavi's poem, sometimes he talks about relativity: the degree of goodness and badness of things is determined in relation to better or worse ones. Based on this, Movlavi sees the badness or goodness of things differently according to the circumstances; In such a way that a work is obedience and reward for the general people of Islam, in other circumstances it is considered as a sin for special people (Masnavi, 2008: 2816/2).

Conclusion

The result of this research showed that from Allameh Tabatabai's point of view, "good" and "bad" or "good" and "ugly" are credit matters; But some works, such as justice, are compatible with the purpose of society. Based on this, their goodness is permanent, and some actions are in conflict with the purpose of society, such as "oppression", their ugliness is permanent, and some behaviors are based on different circumstances of "time", "personal circumstances", "place" and "society" so they are variable and in other words, they are relative and not absolute. Based on this, from his point of view, goodness in relation to "courage", "justice", "chastity" and "wisdom" and evil in relation to "fear", "cruelty", "immorality", and "ignorance" are absolute. And it will not change under any circumstances.
Rumi is more strict in distinguishing between good and bad things; But sometimes he brings up relativity, and sometimes he sees it as dependent on the type of influence on a person's existence from a mystical point of view. Therefore, it can be said that he does not follow a certain rule; Rather, he has said the ideas that were correct in his opinion, and in fact, he is considered one of the theorists in this field.
 

 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  1. قرآن کریم (1387)، ترجمۀ مکارم شیرازی، انتشارات اسوه.
  2. اولیائی، منصوره (1389)، واقعیت اجتماعی و اعتباریات از دیدگاه علامه طباطبایی و جان سرل، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  3. داروال، استیون (1380)، نگاهی به فلسفۀ اخلاق در سدۀ بیستم، ترجمۀ مصطفی ملکیان، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
  4. رالز، جان (1393)، نظریه‌ای در باب عدالت، ترجمۀ مرتضی نوری، تهران: نشر مرکز.
  5. زمردی، حمیرا و مام‌علیپور، منصور (1399)، بررسی و تحلیل مضامین مشترک معارف بهاء‌ولد و مثنوی مولانا، تهران، شناسنامه.
  6. علامه طباطبایی، محمد‌حسین (1387)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با مقدمه سید هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب.
  7. قانعی، مهناز (1390)، اخلاق در نگاه مولانا، تهران: نگاه معاصر.
  8. مطهری، مرتضی (1363)، نقدی بر مارکسیسم، قم: انتشارات صدرا.
  9. مطهری، مرتضی (1373) مجموعه آثار، ج 6، تهران، قم: صدرا.
  10. مولوی، جلال‌الدین (1387)، مثنوی معنوی، با مقدمۀ سعید حمیدیان، چاپ چهارم، تهران: قطره.
  11. واعظی، احمد. (1384)، جان رالز: از نظریۀ عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، قم: بوستان کتاب قم.

   

  مقاله‌ها

  1. پورحسن، قاسم (1392)، «اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه علامه طباطبائی»، حکمت و فلسفه، سال نهم، زمستان، شمارۀ 4 (پیاپی 36)، صص 47ـ70.
  1. توسلی، حسن (1376)، «مبنای عدالت در نظریه‌ی جان رالز»، نقد و نظر، شمارۀ 100، صص 138ـ156.
  2. دانش‌‌پژوهان، منوچهر و واعظ‌زاده، حسن (1401)، «کاربست نظریۀ کنش‌های گفتاری در خوانش متن داستان شهری و روستایی مثنوی»، فصلنامۀ علمی ـ تخصصی مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق)، سال پنجم، شمارۀ دهم، صص 1ـ16.
  1. صلواتی، عبداله (1395)، «نقد و بررسی نسبی‌گرایی اخلاقی از منظر علامه طباطبایی»، دوفصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی تأملات فلسفی دانشگاه زنجان، سال ششم، شمارل 17، صص 35 ـ 58.
  2. قائم مقامی، سید عباس (1368)، «ادراکات اعتباری و حقیقی»، کیهان اندیشه، شمارۀ 27.
  3. مصباح، مجتبی (1389)، «تحلیلی انتقادی بر اقسام و ادله نسبیت در اخلاق»، پژوهشنامۀ اخلاق، سال سوم، شمارۀ ۹، صص 37ـ68.