تشتت آراء، مانع عمده در یادگیری دستور زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889- 14665

10.22034/jmzf.2023.400856.1150

چکیده

هر زبانی با گذشت زمان به دلایل مختلف به گویش‌ها، گونه‌ها و لهجه‌های مختلف تبدیل می‌شود و راه جلوگیری از نابودی زبان در برابر این پدیده، رجوع به زبان معیار است. این زبان معیار با تهیۀ دستور زبان جامع و کامل، به پرسش‌های طالبان زبان پاسخ می‌دهد و درست‌نویسی را قانونمند می‌کند. بیش از یکصد و سی سال از تألیف کتاب‌های دستور زبان فارسی به شیوۀ نوین می‌گذرد؛ اما در این مدت آن‌گونه که انتظار می‌رفت، این تلاش‌ها به استحکام ساختار دستوری زبان فارسی و تبدیل قوانین زبانی به مرجعی برای حل مشکلات تبدیل نشده است که یکی از دلایل آن، تنوع و بلکه تشتت در آرای دستورنویسان بوده است. این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است که با بررسی نمونه‌هایی از کتاب‌های دستور زبان فارسی، دیدگاههای هر‌یک از صاحب‌نظران عرصۀ دستور را در مورد بعضی مباحث دستوری نشان دهد. نتایج پژوهش از اختلاف نظرهای گسترده دستورنویسان زبان فارسی در مقوله‌های مختلف دستوری حکایت می‌کند و نشانگر آن است که عدم وحدت رویه در حوزۀ دستور و نبود مرجعی معیار برای ایجاد یکپارچگی در آراء، آموزش دستور زبان را دچار مشکلات عدیده می‌کند؛ بنابراین نیاز به تدوین دستوری واحد برای ایجاد وحدت رویه در آموزش منسجم ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dispersion of opinions is a major obstacle in learning Persian grammar

نویسنده [English]

 • mohammad ali ziaei ali shah
Department of Persian Language and Literature Education, Farhangian University, P.O. Box 14665-889, Tehran, Iran Farhangian University, Shahid Rajaei Campus, Urmia
چکیده [English]

1.Introduction
he legality of the language structure is one of the strength factors of that language, which looks very simple and obvious; But the problem shows itself when these experts do not reach a single point of view and opinion, which will result in creating irreparable gaps in the language education system and weakening the language structures. The aim of this research is to answer the question of whether grammar writers' differences of opinion are an obstacle in teaching grammar by showing numerous examples of differences of opinion among Persian grammarians.

Research Methodology

By examining more than ten common Persian grammars (traditional and modern) in the two parts of language analysis and composition, the author has found the difference in views and explained them. Based on this, the method of this research is descriptive-analytical.

Discuss

In literary discussions, especially when its about grammar, the weak role of Persian Language and Literature Academy has been mentioned. The result of this lack of attention is the writing of books related to literary sciences in an individual and isolated manner. This distinction is more specific and objective in Persian grammar (disaggregation and composition); As can be seen in the analysis section in the topics of essence and meaning and noun structure,
 infinitive noun and infinitive result, types of verbs in terms of transitive and intransitive, verb structure and types of adverbs.
 
 For example, in the topic of adverbs, Modarres Tabrizi divided them into nine sections in his book of instructions (Modares Tabrizi, 2008: 77). The division of other grammarians is also like this.
 
The topics presented below are the topic of "adverb" in the grammar books
The proposed topic


-
Noun adverb, verb adverb


Khayyampour
Specific adverb and common adverb


Anvari
Marked and unmarked adverb, adverbial complement


Vahidiyan
Adverbs of time, place, quality, amount, condition, doubt, state, etc.


Shariat
 
Or if we consider the sentence "He is an athlete" and examine the word "is" from the point of view of grammarians, we will reach several opinions.
 
Examining the role of "is" in the noun phrase from the grammarians point of view
Modarres Tabrizi


Vahidiyan


Anvari


Khayyampour


Word
imperfect verb


documentary verb


linking verb


Conjunction


Is
 
In the composition section, this difference of view can be seen in the topics of complement, pure, subject, apposition, interpretive sentences and additional compounds.

Conclusion

The correct and regular teaching of a language is possible when the possibility of accessing a comprehensive and imperfect grammar prevents the learner from falling into the unevenness of education, and in any case, it is difficult to guide him in this direction. The Persian language has also provided students with access to grammar since at least one hundred and thirty years ago with the efforts of philosopher in the field of Persian language and literature; But in this long period, the lack of a single reference to resolve the differences of different grammar points of view has practically turned the plurality of grammar sources into an obstacle in the way of education. It must be admitted that apparently, in teaching grammar, the fundamental problem is not the correctness of one opinion or the incorrectness of another one; Rather, the problem lies in the insistence of literature and language professors, especially in the field of teaching, on their own learning at different stages of the country's educational system. At any stage, they insist on what they have and do not cite any source other than their accepted source.
 
 
 

 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  1. ابو محبوب،احمد (1381)، ساخت زبان فارسی، چاپ دوم، تهران: نشر میترا.
  2. احمدی گیوی، حسن و انوری، حسن (1390)، دستور زبان فارسی 1 ، چاپ اول ویرایش چهارم، تهران: انتشارات فاطمی.
  3. باطنی، محمدرضا (1373)، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، چاپ ششم، تهران: نشرامیر کبیر.
  4. بهرام محمدیان، محی الدین و دیگران (1402 الف)، فارسی 1، چاپ هشتم، تهران: شرکت چاپ و نشر.
  5. ....................... ، ....................... (1402ب)، فارسی 2، چاپ هفتم، تهران: شرکت چاپ و نشر.
  6. ---------------------------- (1402ج)، فارسی 3، چاپ ششم، تهران: شرکت چاپ و نشر
  7. حق شناس، علی محمد و دیگران (1390)، زبان فارسی 3 کد 3/249، چاپ سیزدهم، تهران: نشر شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
  8. خیامپور، عبدالرسول (1344)، دستور زبان فارسی، چاپ پنجم، تبریز: انتشارات تهران.
  9. شریعت، محمد جواد (1372)، دستور زبان فارسی، چاپ ششم، تهران: اساطیر.
  10. قریب عبدالعظیم و دیگران (1350)، دستور پنج استاد، چاپ اول، تهران: انتشارات کتابفروشی مرکزی.
  11. کزازی، میر جلال الدین (1373)، زیباشناسی سخن پارسی (معانی)، چاپ سوم، تهران: کتاب ماد.
  12. فرشیدورد، خسرو (1382)، دستور مفصل امروز بر پایه زبان‌شناسی جدید، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.
  13. مدرس، محمدعلی (1388)، دستورزبان فارسی (مقدمه قاموس المعارف)، چاپ اول، تهران: نشر مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.
  14. معین، محمد (1363)، اسم مصدر ـ حاصل مصدر، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  15. ناتل خانلری، پرویز (1370)، دستور زبان فارسی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات توس، بهار.
  16. وحیدیان کامیار، تقی (1382)، دستور زبان فارسی 1، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
  17. همایی، جلال الدین (1389)، فنون بلاغت و صناعات ادبی، چاپ اول، تهران: نشر اهورا.