نویسنده = محمدرضا عابدی
مطالعۀ تطبیقی دوگانۀ نیکی و بدی در امثال و حکم فارسی و کُردی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1401، صفحه 99-129

10.22034/jmzf.2022.321556.1103

محمدرضا عابدی؛ محمد مهدی پور؛ فرست لفتی رضا الکاکی