نویسنده = احمد خیالی خطیبی
نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ

دوره 4، شماره 7، تیر 1400، صفحه 177-197

4/jshd.2021.265867.1059

زینب نوروزعلی؛ احمد خیالی خطیبی؛ علی اصغر حلبی


حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی

دوره 3، شماره 6، دی 1399، صفحه 229-253

4/jshd.2020.249952.1048

زینب نوروزعلی؛ احمد خیالی خطیبی؛ علی اصغر حلبی


انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-59

احمد خیالی خطیبی