مشابهت یاب

مشابهت یاب

بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به این نشریه پیش از داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب سمیم نور و همتاجو مورد بررسی قرار خواهد گرفت .