تغییر نام و تغییر وضعیت نشریه شفای دل

دوفصل‌نامۀ شفای دل با استناد به مجوز شماره 80762 مورخ 1400/06/22 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به فصل‌نامۀ مطالعات زبان فارسی تغییر نام و تغییر وضعیت داد و از شماره 8 در قالب فصل‌نامه به چاپ خواهد رسید .