شروع همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

نشریه شفای دل طی تفاهم نامۀ مورخ 1400/05/30 همکاری خود را  با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی آغاز نمود.