حجاب در آیینۀ شعر معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیّات عرب، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

5/jshd.2019.99697

چکیده

آثار ادبی بیان­کنندۀ شرایط جامعه­ای هستند که در آن خلق شده­اند. بررسی و تحلیل این آثار، فضای حاکم بر زمانه و محیطی که اثر در آن تبلور یافته را نشان می­دهد. حجاب و پوشش علاوه بر اینکه حکم الهی است، یک مسألۀ اجتماعی و فرهنگی نیز می­باشد که در ادبیات بویژه سروده­های شاعران معاصر مطرح شده است. مقالۀ حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از مستندات کتابخانه­ای، نخست اشعار شاعران معاصر مدافع و مخالف حجاب را بررسی کرده سپس دلایل مطرح شده در سروده­های ایشان را تبیین نموده است. شاعران مدافع حجاب معتقدند که حجاب دستور دین اسلام است و مانع پیشرفت و علم­آموزی زنان نیست و مرد غیور مدافع حجاب و عفت است، اما شاعران مخالف حجاب، بر این باورند که وجوب حجاب در دین اسلام نیست. حجاب مانع پیشرفت و کسب دانش است و تأثیری هم بر عفت زن ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Hijab in the mirror of contemporary poetry

چکیده [English]

Literary works express the conditions of the society in which they were created. Investigating and analyzing these works reveals the atmosphere of that time and environment in which the work is created. Hijab and veil In addition to being a divine decree, it is also a social and cultural issue that has been raised in literature, especially the poems of contemporary poets. Using a descriptive-analytic approach, the present paper first examines the poems of contemporary poets in favor of and against the hijab and then explains the reasons in their poems. Poets in favor of hijab believe that hijab is the order of Islam and does not hinder the advancement and education of women and a brave man is in favor of hijab and chastity. But poets opposed to hijab believe that there is no need for hijab in Islam. Hijab hinders the advancement and education and has no effect on the chastity of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hijab
  • contemporary poetry
  • religion
  • science and knowledge
قرآن کریم
2- احمدی جلفایی، حمید، (1381)، مجموعه اشعار، قم: زائر.
3- اختری، زینب، (1395)، عفاف و حجاب از دیدگاه نوروبیولوژی، تهران: مؤسسه شهید آوینی.
4- اعتصامی، پروین، (1373)، دیوان، تهران: روایت.
5- امیری فیروزکوهی، سید کریم، (1313)، دیوان اشعار، به کوشش احمد کسروی، تهران: سخن.
6- ایرج میرزا، جلال الممالک، (1345)، جاودانه ایرج میرزا، تهران: پگاه.
7- بهار، محمدتقی، (1380)، دیوان بهار، به کوشش چهرزاد بهار، تهران: توس.
8- حسینی گیلانی، سید اشرف­الدین، (1371)، کلیات جاودانه نسیم شمال، تهران: رجبی.
9- دهقان، اسماعیل، (1329)، دیوان اشعار، رشت: فردوس.
10- شهریار، سید محمدحسین، (1336)، کلیات دیوان اشعار، تهران: نگاه.
11- عارف قزوینی، میرزا ابوالقاسم، (1381)، کلیات دیوان عارف قزوینی، به اهتمام عبدالرحمن سیف آزاد، تهران: امیرکبیر.
12- عشقی، میرزاده، (1375)، کلیات مصور عشقی، تصحیح علی­اکبر مشیر سلیمی، تهران: امیرکبیر.
13- لاهوتی، ابوالقاسم، (1357)، کلیات ابوالقاسم لاهوتی، به کوشش بهروز مشیری، تهران: امیرکبیر.
14- مطهری، مرتضی، (1374)، مسئلۀ حجاب، تهران: صدرا.
15- نجفی گیلانی، شیخ یوسف، (1306)، وسیلة العفائف یا طومار عفت، رشت: فردوس.
16- نطنزی طباطبایی، سید محمد، (1383)، دیوان اشعار، تهران: سروش.
17- نوری تویسرکانی، ابوالقاسم، (1379)، دیوان مصلح، تهران: پردیس.