انواع واو در زبان عربی وفارسی دری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده ی ادبیات وعلوم بشری رشته ی زبان وادبیات عربی

4/jshd.2019.99691

چکیده

دستور زبان‎های عربی و فارسی‌ دری، کاربردهای ویژه‎ای دارد و خصوصیات مختص به‎ خود را داراست. علم نحو در میان زبان‎های عربی و فارسی‌ دری نیز کاربردهای ویژه‎ای دارد و خصوصیات مختص به‎خود را دارا است. نحو یک اصطلاح قدیمی است که با قواعد دستوری زبان از آغاز سخن‌گویی و دستورنگاری زبان­ها با هم ارتباط تنگاتنگی داشته است. حرف «و» در نثر و شعر قابل درک است. هرگاه به کلمات یا جملات عربی و فارسی، از دید دستوری نگاه شود، ارزش­ بررسی آن توسط علم صرف و علم نحو مشخص می­شود. حرف واو یکی از حروف مشترک در میان هر دو زبان است که در ترکیب جملات از دیدگاه دستوری نقش‌آفرینی می­کند. این نقش‌آفرینی در دستور باعث زیبایی کلام و متین بودن آن می­گردد. میان واو در دستور زبان عربی و زبان فارسی دری شباهت­ها و تفاوت­هایی وجود دارد. از آنجا که علم نحو یکی از علوم اساسی در هر دو زبان است و گونه‎های مختلف و کاربرد وسیع در دو زبان فارسی دری و زبان عربی دارد، در این پژوهش بر آن شدیم تا با استفاده از کتب معتبر در این زمینه به بررسی انواع واو و کاربرد آن در دو زبان فارسی دری و عربی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vow types in Persian and Arabic language

نویسنده [English]

  • sayed Azimullah esmati
Professor at the School of Human Literature and Humanities in Arabic Language and Literature
چکیده [English]

Arabic and Farsi-Turkish grammar. It has special applications and has its own characteristics. That syntax is in Arabic and Farsi. It has special applications and has its own characteristics. Syntax is an old term that has a close connection with the grammatical rules of the language from the beginning of the speech and the writing of languages. It is understandable both in terms of passion and passion, whenever words, Or Arabic and Farsi words are viewed in an orderly manner. Its value is gained by the science of terminology and science, and its syntax, Thus, the word Waw is one of the letters of the basis of both languages, which plays the composition of the sentences in a grammatical perspective. That same role in the order creates the beauty of the word and its intricacies; Then there is the difference between Vawa and Arabic in Persian. And there are also many similarities between the two. Since science is synonymous with the basic sciences of both. One of the basic topics of science is the syntax of the use of the letter wow in the command of both languages. It has different species and wide application in Persian and Arabic languages. We decided to explore different types of Waw and its use in both Persian and Arabic languages. Research method: In this research, a library method has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vow Words
  • Wave Types and Applications
  • Arabic and Persian Grammar
ابن عقیل، بهاء الدین عبدالله، (1389)، شرح ابن عقیل، ترجمۀ سیدعلی حسینی، ج2، چاپ اول، قم: انتشارات دارالعلم.
2- أبو البقاء محب الدین عبدالله بن الحسین بن عبدالله، (1995). للباب فی علل البناء والإعراب، تحقیق: غازی مختار طلیمات، ج2، طبعه الاولی، دمشق: دار الفکر .
3- احمدی گیوی، حسن؛ انوری، حسن، (1390)، دستور زبان فارسی1، ویرایش چهارم، تهران: فاطمی.
4- استراباذی، رضی الدین، ( 1982)، شرح شافیه ابن حاجب مع شرح شواهده، محققهما: محمدنورالحسن، محمدالزفراف، محمد محیی الدین عبدالحمید،ج3، طبعه الاولی، لبنان: دارالکتب العلمیه.
5- الانباری، کمال الدین، (1999)،اسرارالعربیه، تحقیق، برکات یوسف هبود، ج3، طبعه الثانیه، لبنان: دارالکتب العلمیه.
6- انوری، حسن، (1381) فرهنگ بزرگ سخن، به سرپرستی حسن انوری، تهران: سخن.
7- بابیتی، الدکتوره عزیزه فوّال، (1992م)، المعجم المفصل فی النحو العربی، الطبعه الاولی، بیروت: دارالکتب العلمیه.
8- تیمورماین، احمد، (2002)، اسرار العربیه معجم لغوی نحوی صرفی یحتوی علی ذخائر من اسرار العربیه مستقاه من نوادر المولفات و اقوال الائمه فی الکتب المخطوطه والمطبوعه، ج1، طبعه الاولی، بیروت: دارالوفاق العربیه.
9- جمعه، عماد علی، (2006)، قواعد اللغه العربیه(النحو والصرف المیسر) زبده شرح ابن عقیل، واوضح المسالک لابن هشام، وشذالعرف، السعودیه، ج1، طبعه الاولی، مکتبه الملک فهد الوطنیه اثناء النشر.
10- خطیب رهبر، خلیل، (1381)، دستور زبان فارسی: برای پژوهش دانشجویان و ادب دوستان در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ایران، ج1، چاپ اول، تهران: مهتاب.
11- الزمخشری، أبی القاسم محمود بن عمر، (1993). المفصل فی صنعة الإعراب، تحقیق: علی بو ملحم، ج2، طبعه الاولی، بیروت: دارالمکتبة الهلال.
12- شریعت، محمد جواد، (1372)، دستورزبان فارسی، ج1، چاپ اول، تهران: اساطیر.
13- شهابی، علی اکبر، (1346)، اصول النحو، ج1، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
14- ضیف، شوقی، (2013)، تجدید النحو، ج1، طبعه الاولی، القاهره: دارالمعارف.
15- عباس، حسن، ( 1998)، خصائص الحروف العربیه و معانیها، ج1، طبعه الاولی، منشورات اتحاد الکتاب العرب.
16- عطیه، محسن علی (2006)، الاسالیب النحویه عرض وتطبیق، ج1، طبعه الاولی، عمان: دارالمناهج.
17- ...............................، (2007)،الواضیح فی القواعد النحویه و الابنیه الصرفیه، ج1، طبعه الاولی، عمان: دارالمناهج.
18- فرخاری، احمد یاسین، (1369)، دستور سخن، کتابخانۀ الکترونیکی امید ایران.
19- معینیان، مهدی، (1369)، دستور زبان فارسی، ج1، چاپ اول، تهران: معینیان.
20- یعقوب، رامیل بدیع، (1998)، موسوعه النحو والصرف والاعراب، ج1، طبعه الاولی، بیروت: دارالوفاق.
منابع اینترنتی
- بابایی، سینا، (9/7/1398)، انواع واو در زبان فارسی، ادبیات فارسی.