جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر رسمی اموزش و پرورش و مدرس حق قراردادی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بانه

4/jshd.2019.89472

چکیده

این مقاله با هدف بررسی ابعاد زندگی انسان و دغدغه‌های سهراب سپهری و در نتیجه پیام‌ها و راهکارهایی که این شاعر بزرگ معاصر برای انسان دارد، نوشته شده است؛ چرا که به حق می‌توان گفت: سپهری یکی از بزرگ شاعرانی است که متمایز زیسته و ممتاز اندیشیده و افکار و سبک زندگی خویش را بی‌چشم‌داشت با هم‌عصران خویش در میان نهاده و در این راستا، گفتار، زندگی و آرامش بی‌بدیل او شاهدی بر این مدعا است. پیداست که عامل اصلی تمایز او با انسان امروزی در این گفتار و نیز در آثارش، جدای از اثر پذیرفتن از عرفان غنی ایرانی- اسلامی، علاقه‌مندی سهراب به آیین‌های شرق دور، مطالعات و سفرهای طولانی او و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز او با طبیعت و در نتیجه‌، شاعرانه زیستنی جامعه پسند با اطرافیان خویش می‌باشد. در این نوشته پس از تأمل فراوان و خوانش‌های زیاد بر آثار او و نیز بسامد نمونه‌هایی گران‌قدر از انسان و مسائل مربوط به او در اشعار این بزرگ مرد، شاهد مثال‌هایی برای هر یک آمده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aspects of human life in Sohrab’s poems

نویسنده [English]

  • Mahmood Karami
Teaching leterator in school and teach in azad university in baneh
چکیده [English]

This article is written with the sole purpose of examining the dimensions of human life and the concerns in Sohrab Sepehri, which leads to the messages and solutions that this great poet of our age has for mankind, hence it is right to say: Sepehri is one of the great The poets who lived and thought uniquely and shared their fellows and their friends his life styles and his speech without any expectations, and his peace of mind are proof of this claim.
It is apparent that the main reason for this self-portrait in this article and in his written texts, is not only his inspiration from Islamic Iranian rich mysticism but also Sohrab Sepehri’s interests in Far East religions, his researches, studies and long travels as well as living peacefully with nature so that make them social friendly poet among people in his life. We will be demonstrated in this article that after a lot of studies and researches in Sohrab Sepehri’s literatures we will lead to a valuable depicts of human and their concerns in sepehri’s poems as a result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sohrab sepehri
  • human
  • living
  • god
  • nature
  • love
اکبرلو، منوچهر، (1378)، «با باغبان باغ عرفان»، نشریۀ راه مردم.
2- تیسا سادها، (1382)، بودا و اندیشه های او، ترجمۀ محمد تقی بهرامی حران، چاپ اول، تهران: جامی.   
3- حافظ، شمس الدین، (1383)،دیوان حافظ، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی علیشاه.
4- خانمی‌کاشانی، زهرا، (1379)، «طبیعت گرایی در شعر سهراب سپهری»، نشریۀ بصیرت. 
5- راستگو، محمد، (1377)،اندیشۀ عارفانه در شعر سهراب سپهری، نشریۀ فردا.
6- رنجبر، امیر حسین، (1381)، بودا در جستجوی ریشههای آسمان، چاپ اول، تهران: فیروزه.                
7- زرین کوب، عبدالحسین، (1383)، تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن، چاپ اول، تهران: سخن.
8- سپهری، سهراب، (1390)، اتاق آبی، چاپ یازدهم، تهران: سروش.
9- ……………..، (1384)،هشت کتاب، چاپ چهاردهم، تهران: طهوری.
10- ……………..، (1388)، هنوز در سفرم، به کوشش پریدخت سپهری، چاپ هشتم، تهران: فرزان.
11- سجادی، سید جعفر، (1386)، فرهنگ اصطلاحات وتعبیرات عرفانی، چاپ هشتم، تهران: طهوری.
12- سعدی، (1381)، کلیات سعدی، تصحیح محمد علی فروغی، تهران: طلوع.
13- سیاهپوش، حمید، (1372)، باغ تنهایی، اصفهان: اسپادانا.
14- شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1384)،گزیدۀ غزلیات شمس، چاپ هجدهم، تهران: امیر کبیر.
15- ضرابی‌ها، محمد ابراهیم، (1384)،نگاه ناب، چاپ اول، تهران: بینا دل.
16- فرزان، مسعود، (1381)،« اشعار صوفیانۀ سهراب سپهری»، ترجمۀ شهلا خلیل الهی، نشریۀ کارنامه.
17- کاشانی، عزالدین محمود، (1388)،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تصحیح علامه همایی، چاپ نهم، تهران: هما.
18- کرمی، حجت الله، (1385)،« انسانگرایی عارفانه در شعر سپهری»، فصلنامۀ هنر.
19- مختاری، محمد، (1371)، انسان در شعر معاصر، چاپ سوم، تهران: توس.
20- مرادی کوچی، شهناز، (1380)، معرفی و شناخت سهراب سپهری، چاپ اول، تهران: قطره.
21- مورتی کریشنا، (1370)،اولین و آخرین رهایی، ترجمۀ قاسم کبیری، چاپ اول، تهران: مجید.
22- ……………، (1370)، تنها رستاخیز، ترجمۀ رضا ملک زاده، چاپ اول، تهران: فردوسی.
23- ……………..، (1376)، رهایی از دانستگی، ترجمۀ مرسدۀ لسانی، چاپ چهارم، تهران: بهنام.     
24- مولوی، (1384)، کلیات شمس تبریزی، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، چاپ پنجم، تهران: پیمان.
24- ……………..... ، (1381)، مثنوی معنوی، به اهتمام نیکلسون، چاپ چهاردهم، تهران: طلوع.
Refrences
1- Akbarlu,Manucehr.(1999/1378SH). Bāqbān-e Bāq-e erfān’. Rāh-e mardom Journal.
2- Farzan,Mas’ud.(2002/1381SH). Aš’ār’-e sufiyāne-e Sohrāb Sepehri. Translation šahlā xalillollāhi.Kārnāme Journal.
3- Hāfez,Šamsheddin.(2004/1383SH). Divān-e Hāfez. Correction Dr.Xalil-e Xatib Rahbar. Tehran:Safi ali šah.
4- Karami,Hojjatollah.(2006/1385SH). Ensāngerayi-e ārefāne’ dar še’r-e Sepehri. Honar Journal.
5- Kāšāni,Ezeddin’ Mahmoud.(2009/1388SH). Mesbāholhedāye va Meftāholkefāye. Correction Allāme’ Homāyi. Tehran:Homā.
6- Krishnamurti.(1991/1370SH). Avvalin va axerin rahāy(‘)i. Translator kabiri Qasem. (1st ed.). Tehran:Majid.
7- …………….............. .(1997/1376SH). Rahāy(‘)i az danestegi. Translator Mersede Lesani. (1st ed.). Tehran:Behnām.
8- …………….............. .(1991/1370SH). Tanhā rastāxiz. Translator Reza Malakzade. Tehran:Ferdowsi.
9- Moradi Kochi,Shahnāz.(2001/1380SH). Mo’arrefi va šenāxt-e Sohrāb Sepehri. (1st ed.). Tehran:Qatre.
10- Mowlavi.(2005/1384SH). Kolliy[y]āt Šams-e Tabrizi. Tehran:Peymān.
11- …………….............. .(2002/1381SH). Masnavi Ma’navi. Correction Nikolson. Tehran:Tolu.
12- Moxtari,Mohammad.(1992/1371SH). Ensān’ dar še’r-e mo’āser.(3st ed.). Tehran:Tus.
13- Ranjbar,Amirhoseyn.(2002/1381SH). Budā dar josto(e)ju-e rišeye-hā-ye ās[e]mān’.(1st ed.). Tehran:Firuze.
14- Rāstgu, Mohammad.(1998/1377SH). Andiše’-ye ārefāne’ dar še’r-e Sohrāb Sepehri. Fardā Journal.
15- Saaddha,Tissa.(2003/1382SH). Budā va andiše-hā-ye u’. Translator Mohammad Taqi Bahrami-e Harran.(1st ed.). Tehran:Jāmi.
16- Sadi.(2002/1381). Kolliy[y]āt-e Sa’di. Corretion Mohammad Ali Foroughi.Tehran:Tolu.
17- Sajjādi,Seyyed Jafar. (2007/1386SH). Farhang-e estelāhāt va ta’birāt-e erfāni. Tehran:Tahoori.
18- Sepehri,Sohrāb.(2011/1390SH). Otāq’-e ‘ābi. Tehran:Soruš.
19- …………….............. .(2005/1384SH). Hašt ketāb. Tehran:Tahuri.
20-……………............... .(2009/1388SH). Hanouzam dar safaram. Correction Sepehri,Paridoxt.(8sted.).Tehran:Foruzān.
21- Siyāhpuš,Hamid.(1993/1372SH). Bāq-e tanhāy(‘)i. Esfahan:Spādānā.
22- Šafi’i,Kadkani,Mohammad Reza.(2005-1384SH). gozide qazaliy[y]āt-e šams. Tehran:Amirkabir.
23- Xanomi-e Kāšāni,Zahrā.(2000/1379SH). Tabi’atgerāyi dar še’r-e Sohrāb Sepehri. Basirat Journal.
24- Zarrābihā,Mohammad Ebrāhim.(2005-1384SH). Negāh-e nāb.(1st ed.). Tehran:Binādel.
25- Zarrinkub,Abdolhoseyn.(2004/1383SH). Tasvvof-e irāni dar manzar-e tārixi-e an.(1st ed.). Tehran:Soxan.