بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده

نادر نادرپور یکی از محبوب‌ترین شاعران معاصر دهۀ سی و چهل است و می‌توان او را از مهم‌ترین میراث‌داران شعر کلاسیک، در عین حال، نوپرداز به حساب آورد. لطافت، زیبایی و ویژگی‌های زیبایی شناختی شعر او، وام‌دار شناخت وی از شعر گذشته است؛ بنابراین در پژوهش حاضر کوشیده‌ایم که آثار این شاعر برجسته را براساس یکی از مهم‌ترین نظریه‌های ادبی معاصر یعنی فرمالیسم روسی بررسی کنیم. هدف ما در این پژوهش معرفی زبان شعری نادر نادرپور از منظر فرمالیست‌های روسی و کشف ساختار و زبان شعری در اشعار این شاعر معاصر و یافتن پاسخی برای این سؤالات است که «ادبیت» آثار و اشعار نادر نادرپور، زاده و حاصل چه روند و فرآیندی است؟ آیا عدول از هنجار(اعم از هنجار موسیقیائی، دستوری و ...) در شعر او بسامد بالایی دارد؟ نتایج نشان می‌دهد در حدود یک سوم اشعار نادرپور طبیعت‌گرایی است. شعر «گیاه و سنگ نه آتش» بیشترین طبیعت‌گرایی را به خود اختصاص داده است. هنجارگریزی آوایی و نحوی، توازن نحوی، وزن، اختیارات عروضی، جناس و موارد دیگری نشان می‌دهد که شعر نادر نادرپور از جهت آرای فرمالیست‌های روسی دارای ساختار سنجی می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Nader Naderpour’s poems from the perspective of Russian formalism

نویسندگان [English]

  • ahmadreza nazaricharvadeh
  • Masoumeh nazaricharvadeh
Assistant Professor of Persian Language and Languages, Azad University of Astara
چکیده [English]

Nader Naderpour is one of the most recent popular poets in 30th and 40th decades and we can call him the one of the most important classical poems heritage but yet modern. The beauty, elegance and Aesthetic aspects of his poems are results of his knowledge about past poems. Therefore in this current research, we have tried to study this outstanding Poet’ literatures by the help of one of the most important recent literature theories i.e Russian formalism.
In this research, our goal is to introducing Nader Naderpour’s versicular language from the Russian formalism point of view and discover the structure and versicular language in this contemporary poet’s literatures as well as find an answer to questions such as “Which process is being done to construct Nader Naderpour’s poets and literatures?”, Does breaking law (whether phonetic, musical or grammar) in Nader Naderpour’s poems and literatures frequently happen? The results show that about one over three of Nader Naderpour’s poems are naturalism. The poem “plant and rock but no fire” is among the most naturalism in his poems. Breaking phonetic law and grammar, balance in grammar, beat, beat options, pun and other aspects, show that Nader Naderpour’s poems are among Russian formalism structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russian formalusm
  • Anormality
  • Ununderstandability
  • Highlightibg
ابومحبوب، احمد، (1371)،فرمالیسم روسی، تهران:رشد آموزش ادب فارسی.
2- احمدی، بابک، (1380)،ساختار و تأویل متن، تهران:مرکز.
3- احمدی گیوی، حسن؛ انوری، حسن، (1375)، دستور زبان فارسی، تهران:فاطمی.
4- امامی، نصرالله، (1382)، ساختگرایی و نقد ساختاری، چاپ اول، اهواز: نشر رسش.
5- پارسی‌نژاد، کامران، (1382)، «ساختارگرایی، پساساختارگرایی، ساخت شکنی»، ادبیات داستانی، شماره69.
6- پرین، لارنس، (1371)،شعر و عناصر شعری، مترجم غلامرضا شلکی، چاپ اول، تهران: سعیدنو.
7- تری، ایگلتون، (1368)، پیش درآمدی بر نظریۀ ادبی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: مرکز.
8- تادیه، ژان. ایو، (1390)، نقد ادبی در قرن 20، ترجمة مهشید نونهالی، تهران: نیلوفر.
9- تسلیمی، علی، (1388)، نقد ادبی، تهران: کتاب آمد.
10- حق شناسی، علی محمد، (1370)،مقالات ادبی در زبان شناختی، تهران: نیلوفر.
11- حسین‌پور چافی، علی، (1387)، جریانهای شعری معاصر فارسی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
12- ده بزرگی، غلامحسین، (1384)، نکتههایی از نقد ادبی، تهران: زوار.
13- زرقانی، مهدی، (1384)، چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران: ثالث.
14- زرین کوب، عبدالحسین، (1357)، ارسطو و فن شعر، تهران: امیرکبیر.
15- ............................، (1371)، شعر بیدروغ شعر بینقاب، چاپ سوم، تهران: مرکز.
16- سلدن، رامان، (1373)، زندگی در دنیای متن، ترجمۀ بابک احمدی، تهران: مرکز.
17- ...........................، ، (1372)، راهنمایی نظریه ادبی معاصر، تهران: طرح نو.
18- سید حسینی، رضا، (1384)، مکتبهای ادبی، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران: نگاه.
19- شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1369موسیقی شعر، تهران: آگاه.
20- ...........................، (1368)، شعر رستاخیز موسیقی، تهران.
21- شایگان فر، حمیدرضا، (1384نقد ادبی (معرفی مکاتب نقد همراه با نقد و تحلیل متونی از ادب فارسی)، تهران: دستان.
22- شاه‌حسینی، ناصرالدین، (1389 )، «تحلیل زیباشناختی ساختار آوایی»، مجلۀ زبان و ادب فارسی، دانشگاه شیراز، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.
23- شمیسا ، سیروس، (1386)، نگاهی تازه به بدیع، چاپ دوم، تهران: میترا.
24- ...........................، ، (1379)،بیان و معانی، چاپ پنجم، تهران: فردوس.
25- صفوی. کوروش، (1335از زبانشناسی به ادبیات، تهران: سوره مهر.
26- علوی‌مقدم، مهیار، (1377)، نظریههای نقد ادبی معاصر (صورتگرایی و ساختارگرایی تهران: سمت.
27- علی‌پور، مصطفی، (1378)، ساختار زبان شعر امروز، چاپ اول، تهران: فردوس.
28- کریمی، محمد یوسف، (1385)، زندگینامة مشهورترین شاعران ایران، تهران: نیلوفر.
29- موکاروفسکی، یان، (1373)، زبان معیار و زبان شعر، ترجمة احمد اخوت؛ محمود نیک بخت، اصفهان: کتاب شعر مشعل.
30-‌‌‌ ولک، رنه، (1374)، تاریخ نقد جدید، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، نیلوفر: تهران.
Refrences
1- Abu Muhabub,Ahmad.(1992/1371SH). Formālism-e rusi. Tehran:The Growth of Persian Literature Education.
2- Ahmadi Givi,Hassan.Anvari,Hasan.(1996/1375SH). Dastour Zabān-e Fārsi.Tehran:Fātemi.
3- Ahmadi,Bābak.(2001/1380SH). Sāxtār va Ta’vil-e Matn. Tehran:Markaz.
4- Alavi Moqadam,Mahyār.(1998/1377SH). Nazariyye-hā-ye Naqde adabi-e moāser (Facularism and Structuralism). Tehran:Samt.
5- AliPour,Mostafā.(1999/1378SH). Sāxtār-e zabān-e še’r-e emruz’. First edition. Tehran:Ferdows.
6- Haqšenāsi,Ali Mohammad.(1991/1370SH). Maqālāt-e adabi dar zabān šenāxti. Tehran:Nilufar.
7- Hosseinpur Čāfi,Ali.(2008/1387SH). Jar[a]yān-hā-ye še’ri-e mo’āser-e fārsi. Second Edition. Tehran:Amirkabir
8- Imami,Nasrallāh.(2003/1382SH). Sāxtgerāyi ‘ va Naqd-e Sāxtāri. First Edition. Ahwāz:Rasch Publication.
9- Karimi.Mohammadiyusof.(2006/1385SH). Zendeginamey-e mašhurtarin šā’erān-r Irān. Tehran:Nilufar.
10- Mukarowski,Yang.(1994/1373SH). Zabān-e me’yār va zabān-e še’r. Translation by Ahmad Oxovvat’. Mahmoud Nikbaxt. Isfahan:Ketab-e še’r-e maš’al
11- Pārsinejād,Kāmrān.(2003/1382SH). Sāxtārgerāyi, Pasāsxtrgerāyi, Sāxtšekani. Deconstruction. Fiction, 69.
12- Paying,Jean Yv.(2011/1390SH). Naqd-e Adabi dar Qarn-e 20. Translated by Mahšid Nonahāli. Tehran:Nilufar.
13- Prince,Lawrence.(1992/1371SH). še’r va ‘anāse(o)r-e še’ri. Translator Qolamrezā Šlaki. First Printing. Tehran:Sa’idno[w].
14- Safavi,kuroš.(1956/1335SH). Az zabānšenāsi be Adabiy[y]āt’. Tehran:Suremehr.
15- Šafi’i Kadkani,Mohammad Reza.(1989/1368SH). še’r Rastāxiz - musiqi.Tehran.
16- ........................................ .(1990/1369SH). Musiqi-e še’r.Tehran:Āgāh’.
17- Selden,Raman.(1993/1372SH). Rāhnamāy(‘)i-e nazariy[y]e-ye adabi-e mo’āser. Tehran:Tarh-eno.
18- ........................................ .(1994/1373SH). Zendegi dar donyā-ye matn. Bābak Ahmadi Translation. Tehran:Markaz.
19- Seyyed Hosseini,Reza.(2005/1384SH). Maktab-hā-ye adabi. Vol. 2, 12th Edition. Tehran:Negāh.
20- Šāhhoseyni,Naseraddin.(2010/1389SH). Aesthetic Analysis of Phonetic Structure. Tahlil-e zibāšenāxti sāxtārāvāyi’. Persian Language and Literature, Journal of the Faculty of Literature and Humanities,Spring and Summer. Tabriz University.
21- Šamisa,Sirus.(2007/1386SH). Negahii tāze be badi’. Second Edition. Tehran:Mitrā.
22- ........................................ .(2000/1379SH). Bayān va ma’āni. Fifth Edition. Tehran:Ferdows.
23- Šāy[e]gānfar,Hamid Reza.(2005/1384SH). Naqd-e adabi (introduction of criticisms of criticism and analysis of texts from Persian literature). Tehran:Dastān.
24- Taslimi, Ali.(2009/1388SH). Naqd-e adabi. Tehran.
25- Deh Bozorgi,Qolāmhoseyn.(2005/1384SH). Nokte-hā-yi az Naqd-e adabi. Tehran:Zawwār.
26- Terry,Eagleton.(1989/1368SH). pišdar[‘]āmadi bar nazariy[y]e-ye adabi. Translation by Abbas Moxber. Tehran:Markaz.
27- Velek,René.(1995/1374SH). Tārix-e naqd-e jadid.Translated by Sa’id-e arbāb širāni. Tehran:Nilufar.
28- Zarqāni,Mehdi.(2005/1384SH). Če(a)šm[‘]andāz-e še’r-e mo’āser-e Irān.Tehran:Sāles
29- Zarrinko[w]b,Abdolhoseyn’.(1992/1371SH). Še’r-e bi naqqāb še’r-e bi doruq. Third Edition. Tehran:Markaz.
30- ........................................ .(1996/1357SH). Arastu’ va fann-e še’r. Tehran:Amirkabir