نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه الزهرا

چکیده

ادبیات، اعم از نثر و نظم همة آنها به صورت
منسجم و یکدست نیستند، بلکه برخی در مرتبة عالی،
برخی متوسط و بعضی نیز ضعیف اند
و همین موضوع اندیشمندان سخن سنج
را بر آن داشته است تا به نقد
سره و ناسرة آن بپردازند و نقد ادبی آن است که به ارزش و اعتبار آثار ادبی پرداخته شود و نیک و بد آن
در معرض دید خوانندگان آن آثار قرار گیرد. با این بیان می توان
فهمید که یک اثر ادبی، به ویژه
شعر، آن
است که منتقد با نگرش عمیق و دقیق، عبارات و مضامین آن را ارزیابی کند. در نقد ساختاری، اجزای یک
سروده را نباید به صورت کیبعدی
بررسی کرد، بلکه باید در مقوله های
آوایی، لغوی و نحوی نیز تجزیه و
تحلیل نمود و در بررسی آوایی به ساختار وزن، قافیه، ردیف و موسیقی کلام و معنی شعر نیز توجّه ویژه
کرد. با این توصیف بررسی ساختار شعر، امکان پذیر
نیست جز آنکه در پرتو تصویرهای خیالی انجام گیرد.
شعر قیصر امین پور،
شاعر دردآشنای پس از انقلاب نیز در همین راستا گام برمی دارد.
ویژگی های
شعر
امین پور
عبارتند از: ستایش و عشق، تصویرسازی های
زیبا، مذهب اعتراض، غمگنانه
بودن، تکرار و بازی
با کلمات، به کارگیری
تلمیحات، هنجارگریزی دستوری و واژگانی، نارسایی وزن و موسیقی، حشوگویی
و سروده های
سست و کم ارزش، ادبیات کودکانه، تتبع از شاعران دیگر، استفاده از واژه های عامیانه و
بهره گیری از آرایه های
شعری از قبیل: تشبیه، استعاره،
جناس، پارادوکس یا تناقض نمایی،
غلوّ، مراعات
نظیر، ساختار
آوایی، ترکیبات نو، تضاد، تمثیل و غیره.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critique of Qaisar Aminpour’s poetry structure

نویسنده [English]

  • Hossein Faghihi
Faculty Member of the Faculty of Literature and Humanities at Alzahra University
چکیده [English]

Literature is not coherent entirely, including verse and prose, but some of
them are at supreme while others are at medium and weak rank. This matter has
caused critical professors to criticize its validity and invalidity. Literary criticism
is setting to values of literary works, its good and bad exposed to its readers’ view.
Considering this remark, it can be understood that a literary work especially poetry
is that a critic to evaluate its phrases and content by deep and exact attitude.
In structural criticism, the components of a poem should not be investigated
one-dimentionally, but it should be analyzed in phonetic, lexical and syntactic
categories. In phonetic study, especial attention should be given to the structure
of rhythm, rhyme, line, the tone of speech and the meaning of poem. Regarding the
description, the study of poetry structure is not possible except that be performed
in the light of immaginary images. The poetry of Kaiser Aminpour, suffered poet of
post-revolution takes steps in the same vein. Properties of Aminpour’s poetry are
love and praise, beautiful imagery, protest religion, being depressed, repeating and
playing with words, utilizing allusions, escaping from lexical and syntactic norms,
inadequacy of rhythm and tone, redundancy, cheap and loose poetry, childish
literature, research on other poets, making use of slang lexicon, and utilization
of poetic taxonomy including simile, metaphor, synonymy, paradox, hyperbole,
symmetry, phonetic structure, new compounds, contradiction, allegory and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • Structure
  • Kaiser Aminpour
  • Contemporary literature
  • Poetry
1-        امین­پور، قیصر، (1384)، سنت و نوآوری در شعر معاصر،­ تهران: بوذرجمهری.
2-        امین­پور، قیصر، (1390)، مجموعة اشعار، تهران: مروارید.
3-        باطنی، محمدرضا، (1363)، نگاهی تازه به دستور زبان، چاپ دوم، تهران: آگاه.
4-        زرّین­کوب، عبدالحسین، (1354)، نقد ادبی، ج 1، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
5-        زرّین­کوب، عبدالحسین، (1355)، شعر بی­دروغ شعر بی­نقاب، چاپ دوم، تهران: جاویدان.
6-        شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1358)، صور خیال در شعر فارسی، تهران: آگاه.
7-        شمیسا، سیروس، (1383)، نقد ادبی،­ چاپ چهارم، تهران: ­فردوسی.
8-        شمیسا، سیروس، (1378)، کلّیات سبک شناسی، چاپ پنجم، تهران: فردوسی.
9-        عنصرالمعالی،­کیکاووس، (1375)، قابوسنامه، تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ هشتم، تهران: علمی و فرهنگی.
10-    فرشید ورد، ­خسرو، (1363)، نقد ادبی، ج 1، تهران: انتشارات امیرکبیر.