شخصیت‌پردازی در مجموعه داستان «کاش کسی جایی منتظرم باشد» اثر آناگاوالدا نویسندۀ معاصر فرانسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

آناگاوالدا، نویسندۀ معاصر فرانسوی است که در داستان‌های کوتاهش برداشت‌ها و تجربیات روزمرۀ خود را با جزئیات فراوان بیان کرده است. ویژگی بارز آثار او همذات‌پنداری خواننده با شخصیت‌های داستان‌هاست. تصویری که او از انسان مدرن در داستان‌هایش ارائه می‌دهد منجر به خلق شخصیت‌هایی شده است که در واکنش به شرایط اجتماعی حاکم بر عصر مدرن، به زندگی اجتماعی عینیت می‌دهند. شخصیت‌هایی که در قالب گفتار، رفتار، نام، چهرة ظاهری و ... به خواننده معرفی می‌شوند. او در داستان‌هایش، سعی در بیان برشی از زندگی دارد که گاهی مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته است و با روایتی که از زندگی افراد خلق می‌کند نحوۀ ادراک خواننده را دگرگون می‌سازد. او خود را ملزم به آوردن تمـام عناصــر داستان نمی‌داند و از روش‌های نوینی در پردازش شخصیت‌ها استفاده می‌کند. مانند بیان احساسات زودگذر، استفاده از صحنه‌پردازی‌های نمایشنامه‌ای، بیان بخشی از زندگی روزمره و عواطف شخصیت‌ها، پایان‌بندی باز و آزاد داستان‌ها و درگیر کردن خواننده در نتیجه گیری. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی شیوه و تکنیک خلق شخصیت در اولین مجموعه داستان آناگاوالدا می‌پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که او چه شــگردها و روش‌هایی را در شخصیت‌پردازی داستان‌های خود به‌کارگرفته‌است؟ حاصل تحقیق نشان می‌دهد که شخصیت‌پردازی در این مجموعه بیشتر به صورت غیرمستقیم صورت گرفته و از حالت سطحی و ابتدایی خود به سطحی پیچیده‌تر ارتقاء یافته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization In “ I wish Someone Were Waiting For Me Somewhere “ By Anna Gavalda Temporary French Writer.

نویسنده [English]

  • latifeh salamatbavil
faculty member if Islamic Azad university central Tehren Branch
چکیده [English]

Anna Gavalda, the French temporary writer has expressed her withdrawals and everyday experiences with details in her short stories. The main and important feature of her works is reader's identification with characters of her stories. The images of modern man and new life that she presents in her stories leads to the creation of character that gives objectivity to social life in reaction of social conditions of the modern age .The characters that is introduced to reader by speech, behavior, name and apparent face. In her stories, she expresses a slice of life that has sometimes been neglected and with a narrative that creates the lives of individuals, it changes the way the reader perceives. She does not require herself to bring all the elements of the story and uses new methods of characterization Such as the expression of fleeting feelings, the use of dramatic scenes, the expression of a part of everyday life and the emotions of characters, an open ending and engaging the reader in conclusion. This research have reviewed methods and techniques to create in the first story collection of Anna Gavalda and wants to answer this question: what was her characterization methods and what kind of characters has she consumed? The results show that her method is indirect characterization and this kind is promoted from the basic primitive and superficial level to sophisticated level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characterization
  • short stories
  • Anna Gavalda
  • Identification
1-   اخوت، احمد، ( 1371 )، دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان : فردا.
2-  ایرانی، ناصر، ( 1364)، داستان، تعاریف، ابزارها و عناصر، چاپ اول، تهران:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
3- براهنی، رضا، (1368)، قصه نویسی عناصر داستان، چاپ اول، تهران :البرز
4-  بیشاب، لئونارد، (1378درسهایی دربارۀ داستان نویسی، ترجمه محسن سلیمانی، چاپ اول، تهران: سوره. 
5-  داد، سیما، (1382)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ اول ] ویرایش جدید [، تهران : مروارید.
6-   دقیقیان، شیریندخت، (1371)، منشأ شخصیت در ادبیات داستانی، چاپ اول، تهران : مؤلف.
7-  روزبه، محمد رضا، (1381)، ادبیات معاصر ایران، چاپ اول،تهران : روزگار.
8-  سلیمانی، محسن، (1374)،  فن داستان نویسی، چاپ دوم، تهران : امیرکبیر.
9-   سیگر، لیندا، (1379)، خلق شخصیت‌های ماندگار، ترجمه عباس اکبری، چاپ اول، تهران : سروش.
10-    عابدی، داریوش، (1388)، پلی به سوی داستان نویسی، چاپ چهارم، تهران : مدرسه.
11-    عبداللهیان، حمید،  (1381)،  شخصیت و شخصیت پردازی در داستان،چاپ اول، تهران : آن.
12-   گاوالدا،آنا، (1394)، دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد، ترجمه الهام دارچینیان، چاپ چهاردهم، تهران : قطره.
13-   گاوالدا، آنا، (1394)، کاش کسی جایی منتظرم باشد، ترجمه ناهید فروغان، چاپ اول،تهران : ماهی. 
14-   میرصادقی، جمال ، (1388)، عناصر داستان،چاپ پنجم، تهران : سخن.
15-   یونسی، ابراهیم، (1384)، هنر داستان نویسی، چاپ هشتم، تهران: نگاه.