خصلت زیرکانه ی سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز

چکیده

چکیده
سعدی شیرازی در مقایسه با شاعران و نویسندگان دیگر، یک ویژگی منحصر به فرد دارد که او را از بقیه جدا و ممتاز می‌سازد. این ویژگی عبارت از نگاه واقع گرا وآگاهانه‌ای است به دنیا که سعدی آن را در گلستان به نمایش می گذارد. نگاه سعدی در گلستان به دنیای خود از نوع زمینی و واقعی آن است نه از نوع نگاه‌های دنیاگریزانه ی دینی و عرفانی که آن را عملاً گذرگاهی تنگ و تاریک و پر خطر می بینند که باید چشم ها را به آن بست و با بی اعتنایی از آن گذشت. نویسنده در این نوشته می کوشد برخلاف تصور کسانی که دوست دارند سعدی را فقط به عنوان یک عارف یا یک واعظ دینی بشناسند، چهره ی دیگری از او را که با دنیای حقیقی او در ارتباط است و به قدر کافی زمینی هم می باشد به تصویر بکشد. تیپ شناسی افراد انسانی در گلستان، توجه به مقتضیّات طبع بشری، حسّ دنیاخواهانه، توصیف جزئیّات زندگی، (= واقعه گویی)، طنز و مطایبه گویی، تجربه گرایی در اخلاق و مسائل اجتماعی و نیز بحث حضور عقل معاش از جمله مواردی است که در این مقاله برآن ها تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sadi's ingenious character

نویسنده [English]

  • torab jangi ghahreman
Faculty of Letters and Humanities of the University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Sa'di Shirazi, in contrast to other poets and writers, has a unique feature that distinguishes him from others. This feature is a realistic and conscious look in the world that Sa'di portrays in Golestan. Saadi's look in Golestan is a real land of his world, not of the kind of worldly-wise religious and mystical views that make it practically a narrow, dark and high-risk passage that should close the eyes and ignore it. The author attempts to portray the image of someone who is related to his real world and is sufficiently terrestrial, contrary to the imagination of those who like to know Saa'di as just a mystic or religious preacher.
The typology of human beings in Golestan, attention to the requirements of human nature, the sentimental life, the description of the details of life, (= incident), satire and humor though, empiricism in ethics and social issues, and the discussion of the presence of wisdom is one of the things that This article has been emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saadi
  • Golestan
  • Worldly
  • earthly
الف. مآخذ
1-   قرآن کریم ترجمه‌ی الهی قمشه ای
2-   براون، ادوارد، ( 1381 )،  تاریخ ادبیات ایران مجلّد از فردوسی تا سعدی، ترجمه‌ی غلامحسین صدری افشار، پنجم، تهران: مروارید.
3-   سعدی شیرازی، ( 1369 )، گلستان، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، دوم، تهران: خوارزمی.
ب. منابع
1-   ریپکا، یان، ( 1383 )،  تاریخ ادبیات ایران، ترجمه‌ی ابواالقاسم سری، اول،  تهران: سخن.
2-   زرین کوب،عبدالحسین، ( 1386 )، حدیث خوش سعدی،  چهارم، تهران: سخن.
3-   سروش، عبدالکریم، ( 1381 )،  اخلاق خدایان، چهارم، تهران: طرح‌نو.
4-   کسروی، احمد، ( 2536 )،  نیک و بد، سوم، تهران: پایدار.
5-   ماکیاوللی، نیکولو،( 1374 )،  شهریار، ترجمه‌ی داریوش آشوری، نخست رقعی، تهران: کتاب پرواز.