بررسی طبیعت در «صومعۀ تین‌ترن» ورد زورث و «صدای پای آب» سهراب سپهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/jmzf.2023.391982.1145

چکیده

در طول تاریخ، ادبیات همچون آیینه‌ای است که طبیعت را به مخاطب انعکاس داده است و به همین دلیل ارتباط عمیقی میان هر دو برقرار است که حاصل آن ادغام شدن یکی در دیگری است؛ زیرا ادبیات منعکس‌‌کنندۀ نیازهای طبیعی بشریت در رویارویی با محیط اوست. پژوهش حاضر بر آن است تا طبیعت‌ستایی و چگونگی برخورد با طبیعت را در «صدای پای آب» سهراب سپهری و «صومعۀ تین‌ترن» از ویلیام وردزورث بررسی کند. بر این اساس از اشعار هر دو مجموعۀ شعری استفاده‌شده است و نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عقاید، عشق و لذت‌های هر دو شاعر با طبیعت، رابطۀ تنگاتنگی دارد که بر محور انسانیت، خدا، طبیعت و عدالت می‌چرخد. به نظر می‌رسد هر دو شاعر طبیعت را عامل اصلی آرامش و وصل به سرچشمۀ نور و روشنایی می‌دانند؛ لکن نکتۀ مهم این است که طبیعت‌ستایی سپهری در صدای پای آب، بر خودسازی و اصلاح درون آدمی و در صومعۀ تین ترن وردزورث بر جست‌وجوی منشأ قدرت و روشنایی استوار است. شیوۀ به کار گرفته‌شده در این پژوهش، کتابخانه‌ای و به‌صورت تحلیلی ـ توصیفی جزء پژوهش‌های تطبیقی است؛ بنابراین محور اصلی این جستار، تأثیر و تأثر مستقیم نیست؛ بلکه بر موضوع طبیعت‌ستایی، از شیوه‌های مهم شاعران رمانتیک، استوار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating nature in "Tintern Monastery" by Worsworth and "The Sound of Footsteps" by Sohrab Sepehri

نویسنده [English]

 • Omid Haghi khaneghah
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Throughout history, literature is like a mirror that has reflected nature to the audience, and for this reason, there is a deep connection between the two, which results in the integration of one into the other; Because literature reflects the natural needs of humanity in dealing with its environment. The present research aims to examine the appreciation of nature and how to deal with nature in Sohrab Sepehri's "The Sound of Water's Footsteps" and "Tintern Monastery" by William Wordsworth. For this purpose, the poems of both poetry collections have been used, and the research results show that the opinions, love and pleasures of both poets have a close relationship with nature, which revolves around humanity, God, nature and justice. It seems that both poets consider nature as the main source of peace and connected to the source of light. But the important point is that Sepehri's naturalism in "The Sound of Water's Footsteps" is based on self-improvement and improvement within a person, and in Wordsworth's "Tintern Monastery" it is based on the search for the source of power and light. The method used in this research is library and analytically-descriptive as part of comparative research; Accordingly, the main focus of this essay is not direct influence; Rather, it is based on the subject of naturalism, which is one of the important methods of romantic poets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nature
 • sound of water feet
 • Tintern Monastery
 • Sohrab Sepehri
 • William Wordsworth
 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  1. ابجدیان، امرالله (1383)، تاریخ ادبیات انگلیس، جلد هشتم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
  2. حسینی، صالح (1371)، نیلوفر خاموش، تهران: نیلوفر.
  3. خورشا، صادق (1381)، مجانی الشعر العربی الحدیث و مدارسه، الطبعة الأولی، طهران: سمت.
  4. سپهری، سهراب (1375)، گزیده اشعار، چاپ پنجم، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
  5. ........ ، .......... (1384)، هشت کتاب، تهران: انتشارات طهوری.
  6. سرلو، خوان ادواردو (1388)، فرهنگ نمادها، ترجمۀ مهرانگیز اوحدی، تهران: دستان.
  7. شفیعی کدکنی، محمدرضا (1375)، صور خیال در شعر فارسی، چاپ ششم، تهران: چاپ پژمان.
  8. شمیسا، سیروس (1383)، انواع ادبی، چاپ دهم، تهران: انتشارات فردوسی.
  9. صوفی، لیلا (بی‌تا)، زندگینامۀ شاعران ایران، تهران: انتشارت فردوسی.
  10. عماد، حجت (1376)، جهان مطلوب سپهری، تهران: انتشارات بهزاد.
  11. فورست، لیلیان (1375)، رمانتیسم، ترجمۀ مسعود جعفری‌ جزا، تهران: نشر مرکز.
  12. قادری، بهزاد (1384)، با چراغ در آینه‌های قناس (میراث رمانتیسم در ادبیات نمایشی پست‌مدرن انگلستان)، تهران: قطره.
  13. مراد کوچی، شهناز (1380)، معرفی و شناخت سهراب سپهری، قطره، چاپ اوّل، تهران.
  14. نصر، حسین (1384)، دین و نظام طبیعت، ترجمۀ محمدحسن فغفـوری، تهـران: مؤسسـۀ انتشـارات حکمت.

  مقاله‌ها

  1. ابراهیمی کاوری، صادق و رحیمه چولانیان (1387)، «وصف در فارسی و عربی»، مطالعات ادبیات تطبیقی، شمارۀ 5، صص 9-32.
  2. رحیمی‌راد، ابوالفضل (1388)، «طبیعت‌گرایی و جهان‌بینی سهراب سپهری»، ماهنامۀ آزما، شمارۀ 65، صص 34-36.

  لاتین

  1. Ulmer. Wiliam A. (2001). The Christian Wordsworth: 1798-1805. State University of New York Press.