بلاغت روایی ژرار ژنت و کارکرد روایت در رمان‌های زویا پیرزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسندة مسئول).

10.22034/jmzf.2023.357305.1124

چکیده

نظریة بلاغت روایی، از آراء مهم ژرار ژنت، روایت‌‌شناس مطرح فرانسوی است. این اصل، می‌‌تواند به‌خوبی در شناخت نقاط ضعف و قوّت یک داستان به ما کمک کند. منظور از بلاغت روایی در اندیشة ژنت، آنچه از بلاغت به‌طور معهود می‌‌شناسیم نیست؛ بلکه ژنت معتقد است که اگر شیوۀ روایت یک داستان، به‌گونه‌‌ای باشد که تمهیدات موجود در آن، همگی در‌نهایتِ انسجام باشند و به پیشبرد پی‌رنگ داستان به‌طور مناسب کمک کنند، با روایت بلاغی مواجه هستیم. البته ژنت، مصادیقی نیز برای این نوع روایت ذکر کرده است، مصادیقی مانند تداعی غیرمنتظره، دراماتیزه کردن لحن و پی‌رنگ ضمنی که همگی در کنار سایر مصادیقی که پیش از ژنت هم مطرح‌شده مانند زمان و شخصیت‌پردازی، باعث ایجاد ساختار یک داستان می‌‌شوند. در این مقاله بنابر این نظریه، به بررسی آثار مطرح زویا پیرزاد، نویسندة برجستة معاصر پرداخته می‌‌شود. روش تحقیق از نوع تحلیلی-تطبیقی است. از اهم یافته‌های این مقاله این است که پیرزاد با به کاربستنِ تمهیداتی مانند پی‌رنگ ضمنی و ایجاد لحن نمایشی، موفق شده عنصر تعلیق و اشتیاق به تداوم خواندن را در خواننده به بهترین شکل ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gerard Genette's narrative rhetoric and the function of narration in Zoya Pirzad's novels

نویسندگان [English]

 • yassami mandana 1
 • Azar daneshgar 2
1 PhD student of Persian language and literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran (corresponding author).
چکیده [English]

The theory of narrative rhetoric is one of the important opinions of Gerard Genette, a prominent French narratologist. This principle can help us to know the strengths and weaknesses of a story. The meaning of narrative rhetoric in Genette's thought is not what we commonly know about rhetoric; Rather, Genette believes that if the way of narrating a story is such that all the arrangements in it are ultimately coherent and help to advance the plot of the story appropriately, then we are dealing with a rhetorical narrative. Of course, Genette also mentioned examples for this type of narration, examples such as unexpected association, dramatization of tone and implicit color, all of which, along with other examples that were mentioned before Genette, such as time and characterization, create the structure of a story. In this article, according to this theory, the prominent works of Zoya Pirzad, a prominent contemporary writer, are examined. The research method is analytical-adaptive. One of the most important findings of this article is that Pirzad has managed to create the element of suspense and desire to continue reading in the reader by using measures such as implicit color and creating a dramatic tone

کلیدواژه‌ها [English]

 • narrative
 • story
 • Gerard Genette
 • narrative rhetoric
 • Zoya Pirzad
 1. کتاب‌شناسی

  کتاب‌ها

  1. پیرزاد، زویا (1381)، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، چاپ پنجم، تهران: مرکز.
  2. پیرزاد، زویا (1390)، عادت می‌کنیم، چاپ چهارم، تهران: نگاه،
  3. خرسند، مریم (1391)، بررسی تکنیک‌های روایت در آثار زویا پیرزاد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
  4. ژنت، ژرار (1392)، تخیل و زبان، ترجمۀ شکرالله اسداللهی، تهران: سخن.
  5. .......، ........ (1390)، گفتمان حکایت، ترجمۀ آذین حسین‌زاده، تهران: نیلوفر.
  6. ........، ........ (1399) گفتمان روایی، ترجمۀ مریم طیور‌پرواز، تهران: مهراندیش.
  7. پین، جانی، (1389)، سبک و لحن در داستان، ترجمۀ نیلوفر اربابی، اهواز: نشر رسش.
  8. میرصادقی، جمال (1367)، عناصر داستان، چاپ دوم، تهران: علمی.

   

  مقاله‌ها

  • حائری، شهلا و محمدی، سمانه (1391)، «بررسی وجوه زیبایی‌شناسی نوشتار زویا پیرزاد در سه مجموعه داستان کوتاهش»، فصلنامۀ مطالعات نقد ادبی، شمارۀ 29، صص 126-109.
  • سعیدی، علی (1389)، «بررسی زاویۀ دید در داستان‌های فریبا وفی» فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات ادبی، صص 98-81.

  لاتین

  1. Genette, Gerard.(2001). Threshold of interpretation, translated by: Jane lewin, Cambridge university press.

   

  1. Genette, Gerard. (1992). Palimpsests, literature in the second degree, translated by Ghana Newman, university of Nebraska press.

   

  1. Bal, Mieke.(2017). Narratology, introduction to the theory of narrative, Fourth edition, first edition in 1985, university of Toronto press.
  2. Phelan, James.(1996). Narrative as rhetoric, Ohio state university press.