واکاوی طنزهای اکبر اکسیر در ارتباط با شاعران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی) (نویسنده مسئول)

2 مربی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

10.22034/jmzf.2023.325793.1106

چکیده

هدف این مقاله، بررسی خوش­طبعی­های اکسیر با شاعران بزرگ کلاسیک و معاصر زبان فارسی است که در طنزسروده­های وی جریان دارد. برای این منظور، شاعرانه­هایِ طنزآمیز مجموعۀ اشعار اکبر اکسیر که با مهم­ترین نظریه­های طنز از قبیلِ «برتری»، «مغایرت» و «روان­کاوی» مطابقت دارند، به روش توصیفی تحلیلی بررسی و تحلیل و گفته شده که اکسیر با خلق موفقِ لطیفه و به کارگیری شگردهای طنز، با ابزارهایی نظیر جناس­ها، ایهام­ها و واژه­های ناسازگار و متناقض، تشبیه و اغراق شدید، اندیشه­های انتقادی و برخی دیدگاه­های سازنده و اجتماعی خود را ارائه می­دهد. نتیجۀ پژوهش نشان داد ­که: شاهکارهای گذشته یا شاعران موفق و بزرگ گذشته با وجود معیارها و چارچوب­های مشخص، در زمان حاضر نیز قابل تکرار هستند؛ شعرهای حافظ، مولوی و شاملو با وجود ویژگی­های منحصر به فردشان، احتمالاً در زمان حاضر نیز تکرارپذیر باشند و شاعران امروزی نظیر خود اکسیر، بتوانند با خلّاقیت، عشق و علاقه به زبان و فرهنگ فارسی و تأسّی به شاعران بزرگ و موفقی نظیر حافظ و مولوی و نیز توجه به پاره­ای از ویژگی­های امروزی همچون عینیت، ایجاز، سادگی، شالوده­شکنی با چاشنی طنز، پا جای پای بزرگان بگذارند و تجربه­ها و الگوهای موفق گذشته را در زمان حال زنده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Akbar Elixir satires in connection with poets

نویسندگان [English]

 • Asadollahi asadollahi 1
 • Zahra Fathi 2
1 Professor of Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University
2 Instructor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine Elixir's humor with the great classical and contemporary poets of the Persian language, which flows in his satires. For this purpose, the satirical poetics of the collection of Akbar Aksir's poems, which correspond to the most important satirical theories such as "superiority", "contradiction" and "psychoanalysis", were investigated and analyzed in a descriptive and analytical way and it was said that Elixir presents his critical thoughts and some constructive and social views with the successful creation of jokes and the use of humorous techniques, with tools such as puns, incongruous and contradictory words, similes and extreme exaggeration. give The result of the research showed that: the masterpieces of the past or the successful and great poets of the past can be repeated even in the present time despite the specific criteria and frameworks; Despite their unique features, the poems of Hafez, Maulvi and Shamlou are likely to be repeated even in the present time, and today's poets such as Aksir can, with their creativity, love and interest in the Persian language and culture, and be inspired by great and successful poets such as Hafez. and Maulvi, as well as paying attention to some of today's characteristics such as objectivity, brevity, simplicity, ground-breaking with humor, to follow in the footsteps of the elders and revive the successful experiences and models of the past in the present.and Maulvi, as well as paying attention to some of today's characteristics such as objectivity, brevity, simplicity, ground-breaking with

کلیدواژه‌ها [English]

 • Humor
 • jokes
 • Akbar Elixir
 • today's poetry
 • the possibility of repeating the experience

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 20 بهمن 1401