کلیدواژه‌ها = حسادت
جستاری تطبیقی بر داستان‌های «سیاوش» و «اتللو»

دوره 3، شماره 6، دی 1399، صفحه 87-104

4/jshd.2020.251497.1050

خدیجه اولادی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسین منصوریان