نویسنده = فاطمه امامی
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب جغرافیای وطن در ادبیّات منظوم کلاسیک و معاصر فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1400، صفحه 85-100

4/jshd.2021.269863.1061

ربابه عباسی صاحبی؛ فاطمه امامی


2. سیمرغ سهروردی و نشانه-معنا شناسی سیّال

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1399، صفحه 49-64

4/jshd.2021.121856

فاطمه امامی