فرایند پذیرش مقالات

مقاله های ارسالی ابتدا توسط سردبیر و دبیران تخصصی بررسی می گردد و در صورت تأیید اولیه ، برای دو داور (به صورت دوسو کور) ارسال خواهد شد و در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران و تأیید هیأت تحریریه در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت .

نمودار گردشی فصل‌نامه مطالعات زبان فارسی (شفای دل سابق)