اهداف و چشم انداز

هدف دو فصلنامه شفای دل رشد و شکوفایی مطالعات ادبی مؤلفین مقاله ها و ایجاد زمینه های رشد و توسعه ی تحقیقات ادبی در بین آنان و کمک به تعالی دانش ادبی و فرهنگی در سطح جامعه ی ایرانی است . لذا این نشریه در تلاش است با دریافت مقاله های ارزشمند استادان فرهیخته ، دانشجویان کارشناسی ارشد ، دکتری و بررسی سریع مقاله های آنان گامی مؤثر بردارد . 

دوفصلنامه شفای دل ، از موضوعات برجسته ی ادبی که با محتوای علمی-پژوهشی تألیف شده باشد  ،استقبال می کند .