داوران

فهرست داوران فصل‌نامۀ مطالعات زبان فارسی(شفای دل سابق)

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

 

نادر ابراهیمیان

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد

فاطمه امامی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

محب‌علی آبسالان

 ادیان و عرفان تطبیقی

دانشیار گروه ادیان و عرفان اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

بهادر باقری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه خوارزمی.

علی تمیزال

زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه سلجوق قونیه
و رئیس انستیتو تحقیقاتی مولانا وابسته به دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه.

تراب جنگی قهرمان

زبان و ادبیات فارسی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

احمد خیالی خطیبی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محسن ذاکرالحسینی

زبان و ادبیات فارسی

 استادیار و عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

محمد مهدی روشن

زبان و ادبیات عرب

استادیار دانشگاه پیام نور

زهره زرشناس

فرهنگ و زبان های باستانی

 استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

لطیفه سلامت باویل

زبان و ادبیات فارسی

 

معصومه صادقی

زبان و ادبیات فارسی

 استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

حسین فقیهی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه الزهرا

فتانه قملاقی

زبان و ادبیات فارسی

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محبوبه مباشری

زبان و ادبیات فارسی

 

بهروز محمودی بختیاری

زبان‌شناسی همگانی

دانشیار گروه هنرهای نمایشی ، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی

 استاد ، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه ارومیه

امراله نیکومنش

فقه و حقوق اسلامی

 استادیار ،گروه فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نعمت ییلدریم

زبان و ادبیات فارسی

 استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک، ترکیه.